Znasz organizację pozarządową, dzięki której twoja okolica staje się lepsza? A może chciałbyś docenić osobę aktywnie działającą na rzecz innych? Jeśli tak, to koniecznie zgłoś ją do konkursów organizowanych przez Województwo Małopolskie – „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”.

Do końca lipca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do prestiżowych nagród: „Amicus Hominum” oraz „Kryształy Soli”. Pierwsza z nich od lat docenia altruistów i społeczników, druga zaś promuje działania najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

Kryształy Soli

Ta nagroda została ustanowiona w 2005 roku. Od samego początku jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku sektora organizacji pozarządowych w naszym województwie. „Kryształy Soli” stanowią  wyraz uznania za pracę stowarzyszeń i fundacji, które działają na rzecz innych. W tym roku „Kryształy Soli” zostaną przyznane w kategoriach:

 Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – za inicjowanie rozwiązań w obszarze polityki społecznej i prorodzinnej; pomoc osobom wykluczonym społecznie, a także osobom niepełnosprawnym; wsparcie profilaktyki prozdrowotnej oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia;

Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna – za podejmowanie inicjatyw i działań w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dorobku kulturowego; rozwój świadomości narodowej oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji regionalnej;

 Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie – za działalność w obszarze nauki i edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz popularyzację nauki; upowszechnianie i wzmacnianie postaw i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozpowszechnianie i organizację wolontariatu; rozwój sektora pozarządowego;

 Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia – za prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu zawodowego i amatorskiego; rozwój turystyki i krajoznawstwa; podejmowanie inicjatyw proekologicznych, w szczególności zapobieganie i niesienie pomocy w sytuacji ekologicznego zagrożenia; ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

Gospodarka i Zrównoważony Rozwój – za wzmacnianie rozwiązań społeczno-gospodarczych oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową; podejmowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, wynalazczości i techniki; popularyzację ochrony praw konsumentów; propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu;

Najlepszy Projekt Społeczny – za realizację projektu, który w sposób szczególny wpłynął pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Małopolski, za inicjowanie zmian społecznych oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz dobra wspólnego.

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda dla laureata i wyróżnienia. Jak co roku, zaplanowano też przyznanie Nagrody Grand Prix dla najlepszej organizacji pozarządowej w Małopolsce. W tym roku jej laureat otrzyma 10 tys. zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.

Amicus Hominum

Nagroda ta jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” i stanowi rozwinięcie polityki samorządu związanej z promocją wolontariatu. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w postaci medalu osobom prywatnym, które niosą bezinteresowną pomoc i wspierają najbardziej potrzebujących. Wyboru laureatów dokonuje specjalnie powołana kapituła. W 2020 roku zostanie wręczona w następujących kategoriach:

Polityka społeczna i prorodzinna, pomoc niepełnosprawnym – za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełno sprawnościami;

Promocja i ochrona zdrowia – za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych;

Sport i edukacja – za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich;

Działalność filantropijna – za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym;

Inicjatywa młodych – za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat);

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która swoją społeczną działalnością szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix.

Kto może zgłaszać?

W obu przypadkach zgłoszenia może dokonać inna organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego (pocztą lub osobiście) do 31 lipca bieżącego roku.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze