Bukowno

ARTYKUŁ PARTNERA
Wielu mieszkańców i turystów myśląc „Bukowno”, od razu widzi dwie rzeczy: piasek i lasy. Gmina ta pomimo rozwoju przemysłu nie straciła swojego rekreacyjnego charakteru, a wszystko dzięki bardzo dużej powierzchni lasów pokrywających aż 4666 ha. Lesistość Bukowna to 72,2%, co znacznie przekracza średnią wojewódzką i krajową.

Ogromny wkład w taki stan rzeczy ma prowadzona od lat na terenach poeksploatacyjnych rekultywacja wyrobisk piasku w kierunku leśnym. Odpowiedzialne podejście do kwestii ochrony środowiska leśników, naukowców i praktyków z branży eksploatacji powierzchniowej złóż piasku w modelowy sposób pokazało, jak prowadzić działalność górniczą z pełnym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Wszystko w myśl zasady, że Ziemi ani środowiska nie dostaliśmy w spadku po naszych rodzicach, ale „pożyczyliśmy ją” od naszych dzieci. Rekultywacja to właśnie lokowanie kapitału w przyszłe pokolenia – kapitału w postaci czystego środowiska, pięknych lasów i zdrowego powietrza. Bukowno to jedna z niewielu gmin, w której do rekultywacji nie wykorzystuje się odpadów.

Był i będzie las

Zacznijmy jednak od tego, czym jest proces rekultywacji i jakie ma znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska. Proces rekultywacji to przywracanie wartości przyrodniczych terenom, na których była prowadzona działalność człowieka. W przypadku Bukowna i okolicy mówimy o tzw. rekultywacji w kierunku leśnym, gdyż związana jest ona z odtwarzaniem lasu na terenach, na których była prowadzona eksploatacja piasku.

Jak podkreślają służby leśne, które nadzorują cały proces, eksploatacja nie zmniejsza czy też nie eliminuje powierzchni leśnej.

Badania naukowe i obserwacja zalesionych terenów zrekultywowanych dowodzą, że tereny po eksploatacji, a następnie rekultywacji, zyskują lepsze właściwości wilgotnościowe – wyjaśnia Ewelina Boruń, Zastępca Nadleśniczego z Nadleśnictwa Chrzanów.

Rekultywacja wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju, którą respektuje coraz więcej przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki, np. działający na terenie Bukowna Zakład wydobycia i przeróbki piasku. Sibelco Poland, bo o tej firmie mowa, swoją działalność prowadzi zgodnie z racjonalną gospodarką złożem kopaliny. Na obszarach, na których Zakład kończy eksploatację, sadzi się drzewa i odtwarza lasy. Przedstawiciele Nadleśnictwa Chrzanów, które nadzoruje ten proces, podkreślają, że prowadzona przez Zakład w Bukownie rekultywacja o kierunku leśnym jest jedną z najlepiej wykonanych.

Wytyczne nadzoru przyrodniczego

Służby leśne na bieżąco przekazują wskazówki i wytyczne co do tego, jak prawidłowo rekultywować tereny, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego przygotowania gleby do sadzenia małych drzewek. Podłoże, na które mają trafić młode drzewka, wzbogacane jest humusem, a więc najżyźniejszą częścią wierzchniej warstwy gleby leśnej. Przedsiębiorstwo, które planuje eksploatację zdejmuje ją z powierzchni podczas prac wstępnych, a więc przed przystąpieniem do wydobycia.

Następnie przechowuje tę warstwę gleby leśnej na pryzmach przez czas eksploatacji piasku. Po jej zakończeniu rozściela ją na końcowym etapie rekultywacji – uzupełnia Ewelina Boruń.

Powstają małe zbiorniki wodne

Ponadto przed posadzeniem sadzonek powierzchnia obsiewana jest łubinem, który po zakwitnięciu mieszany jest z glebą po to, aby dodatkowo wzbogacić podłoże i stworzyć jak najlepsze warunki wzrostu młodego pokolenia drzewek.

Ważnym elementem rekultywacji jest wprowadzanie małych zbiorników wodnych, które zwiększają bioróżnorodność na danym terenie, co jest korzystne z punktu widzenia zmian klimatu. Dlatego też na terenach rekultywowanych wykorzystuje się wszystkie obniżenia terenu, w których zbiera się woda, do tworzenia oczek wodnych.

Sibelco Poland