UG Trzyciąż

Trzyciąż, najmniejsza z gmin powiatu olkuskiego, dysponuje również najmniejszym budżetem. Zaplanowanie drogich inwestycji, jak np. oczekiwane przez lokalne społeczności remonty, budowa sieci kanalizacyjnej czy gazyfikacja, wymagają od władz sporego wysiłku i racjonalnego, wyprzedzającego planowania. Od kilkunastu lat udaje się jednak realizować nad wyraz sprawnie sporo inwestycji poprawiających warunki życia mieszkańców. Tak, według zapowiedzi władz gminy, ma być również i tym roku.

Planowane na 2018 rok dochody wynoszą 22.815.986,07 zł, z czego największe pozycje stanowią: dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy: 2.972.650 zł (w tym 621.850 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.206.629 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie ustawami – 2.024.139 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 4.498.930 zł, subwencje – 9.450.923 zł, środki z UE – 114.011,07 zł na realizację projektów: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – 21.615,05 zł oraz „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki i TIK” – 92.396,02 zł

Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowano w wysokości 33 540 710,99 zł, w tym 21.754.781,16 zł to wydatki bieżące, a 11.5785.929,83 zł – wydatki majątkowe. W ramach tych ostatnich zaplanowano środki na realizację budowy sieci wodociągowej w Michałówce – 150 tys. zł oraz modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100 tys. zł. Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano też dofinansowanie rewitalizacji centrum Imbramowic wraz z odtworzeniem infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego – kwota 466.270,99 zł, a także na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tej miejscowości, czyli budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury” – 694.487 zł.

250 tys. zł gmina zapewniła w projekcie budżetu na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na ich modernizację zabezpieczono zaś 500 tys. zł. Zaplanowano też dotację w wys. 1.457.900,61 zł na dofinansowanie przebudowy ważnej dla mieszkańców drogi powiatowej nr 1090K, od drogi nr 783 Troks-Braciejówka-Jangrot-Trzyciąż, na odcinku od DW 783 do DW 794. Trzyciąż ma zamiar ubiegać się o dotację na remont dróg dojazdowych do pól, a ze swej strony zabezpieczył na ten cel kwotę 130 tys. Zł.

W rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz na zadanie inwestycyjne – remont remizy OSP w Michałówce.

Istotną pozycję w wydatkach stanowią środki na realizację zadań oświatowych i edukacyjną opiekę wychowawczą, czyli świetlice szkolne. Wydatki bieżące, łącznie z rezerwą na realizację zadań oświatowych stanowią 34,16 % wydatków bieżących budżetu gminy ogółem. Oprócz utrzymywania trzech publicznych szkół podstawowych, które prowadzi gmina, z budżetu przekazywana jest także dotacja w kwocie 1.618.386 zł na działalność niepublicznych szkół podstawowych, ich oddziałów przedszkolnych oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach różnego stopnia.
Na wydatki bieżące w oświacie publicznej zaplanowano kwotę 5.317.456 zł, zabezpieczającą codzienne funkcjonowanie szkół i pokrycie innych zobowiązań, m. in. zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na rzecz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Trzyciąż, a także kwoty niezbędne do pokrycia kosztów dowozu dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli, itd.
Najważniejszymi wydatkami majątkowymi związanymi z utrzymaniem i modernizacją lokalnej sieci oświatowej, zaplanowanymi w budżecie na rok 2018 są środki na realizację inwestycji: „Modernizację nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Jangrocie” – kwota 140 tys. zł oraz „Budowę samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu” – 3,5 mln zł. Ponadto zabezpieczono środki na wymianę stolarki okiennej w budynku gminnym, w którym funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tarnawie – 200 tys. Zł oraz wymianę poszycia dachowego na budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Imbramowicach – 100 tys. zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano m. in. wydatki bieżące na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego (450 tys. zł.), a także zaplanowano dalszą jego rozbudowę (50 tys. zł.). Kwota 20 tys. zł została zabezpieczona na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a na dużą inwestycję, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej w Glanowie i części Imbramowic wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Trzyciążu zabezpieczono kwotę 3.500.000 zł. Gmina będzie też kontynuowała walkę z Barszczem Sosnowskiego, jako inwazyjnym gatunkiem obcym. Trzyciąż będzie nadal wspierał działania ekologiczne. W budżecie zabezpieczono odpowiednie kwoty na montaż kolektorów słonecznych (442.800 zł), paneli fotowoltaicznych (110.700 zł) oraz montaż pomp ciepła dla budynków gospodarstw indywidualnych (110.700 zł). Planowane są zabiegi o dotacje na wymianę starych pieców CO na nowoczesne i bardziej przyjazne środowisku, a także utylizację odpadów azbestowych.

Budżet Gminy Trzyciąż na 2018 rok wykazuje deficyt w wysokości 10.524.724,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Pozostałe przychody w kwocie: 77.819 zł z tego samego źródła zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, m. in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w wysokości: 48.950 zł, zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej części wsi Jangrot oraz na spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w wysokości 28.869 zł, zaciągniętej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Jangrocie.

– Przyjęty przez Radę Gminy, przygotowany przez nas projekt budżetu jest dość ambitny, jak na lokalne możliwości, jednak dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamierzenia – przekonuje wójt Roman Żelazny. – Wiadomo, że w miarę bieżących potrzeb, na które staramy się racjonalnie reagować, będzie on ulegał modyfikacjom. W projekcie budżetu na rok 2018 nie zapisaliśmy np. środków na realizację projektów, na które złożyliśmy wnioski, obecnie oczekujące na ocenę. Jeżeli w trakcie roku pojawią się kolejne szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na jakieś istotne dla nas zadania, zrobimy wszystko, aby je pozyskać i wykorzystać. Priorytetem dla nas jest zrównoważony rozwój całej gminy, dlatego zarówno inwestycje jak i inne projekty, zaplanowane na bieżący rok będą realizowane w różnych miejscach naszej gminy i skierowane do różnych środowisk – wyjaśnia włodarz gminy Trzyciąż.

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o