czytelnicy pytaja

Niedawno na naszym portalu ukazała się informacja dotycząca rocznej odprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu. Temat wzbudził zainteresowanie wśród naszych internatów. W ślad za publikacją jeden z czytelników nadesłał nam kilka konkretnych pytań na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie czy spraw kadrowych w policji. O odpowiedzi poprosiliśmy nadkom. Agnieszkę Fryben, oficer prasową olkuskiej policji.

Jakie działania podjęto w celu zwiększenia efektywności służby i poprawy bezpieczeństwa?

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli to jeden z priorytetów Policji. W tym obszarze realizowane są różne działania zarówno ze strony kierownictwa, jak i policjantów. Przykładowo, m.in.: co najmniej raz w miesiącu kierownictwo komendy i komisariatów spotyka się na posiedzeniu, podczas którego omawiane są bieżące zdarzenia (przestępstwa, wykroczenia, interwencje zaistniałe na terenie powiatu olkuskiego). Na podstawie analizy tych zdarzeń i czasookresu ich popełnienia w miejsca zagrożone dyslokowane są patrole Policji. Kierownictwo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w powiecie podejmuje również szereg rozmów z władzami samorządowymi. W wyniku zawartych porozumień i ustaleń organizowane są wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej. W dwóch gminach (Bolesław i Bukowno) od kilku lat funkcjonują dodatkowe patrole opłacane z budżetu samorządu. Obecnie, rozmowy o takich służbach prowadzone są również z Burmistrzem Miasta i Gminy w Wolbromiu. Dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy kierownictwa z władzami samorządowymi finansowany jest sprzęt i wyposażenie Policji (np. partycypowanie w kosztach zakupu radiowozów, zakup alco blow). Innym rozwiązaniem przyjętym w KPP Olkusz (nie jest to praktykowane we wszystkich jednostkach Policji na terenie Małopolski) jest system całodobowych dyżurów kierownictwa różnego szczebla. Umożliwia to przeprowadzenie przez nich odpraw do służby oraz rozliczeń wszystkich policjantów pełniących służbę zewnętrzną (patrole interwencyjne, ruch drogowy, dzielnicowi, kryminalni).

Dlaczego w Komendzie w Olkuszu tak wiele jest stanowisk kierowniczych? W jakim celu powstał wydział Sztab Policji? Na naszym terenie nie odbywają się większe imprezy masowe, nie ma też szczególnego zagrożenia, choćby ze strony kibiców.

Ilość etatów w komendach i komisariatach, a więc tym samym stanowisk kierowniczych jest uregulowana przepisami, m.in. Zarządzeniem KGP z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek Policji. W kwestii tej Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu nie jest wyjątkiem. Naliczenia stanowisk kierowniczych jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a ilość tych stanowisk dostosowana jest do normatywu etatowego danej komórki.
Na pytanie dotyczące utworzenia wydziału Sztab Policji odpowiadałam już na łamach Przeglądu Olkuskiego w czerwcu ubiegłego roku. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji w komendach powiatowych policji o stanie poniżej 500 etatów policyjnych może funkcjonować tylko jeden etat Zastępcy Komendanta (KPP Olkusz – 200 etatów). Stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu za zgodą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zostało przekształcone w stanowisko naczelnika nowego wydziału – Sztab Policji. Celem utworzenia tego wydziału było zapewnienie bieżącego monitorowania i koordynowania działań policyjnych na terenie powiatu olkuskiego w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ostatnim okresie czasu zwiększyła się ilość organizowanych na terenie naszego powiatu imprez masowych, sytuacji kryzysowych czy wystąpień społecznych. Pojawienie się tych zjawisk spowodowało konieczność rzetelnego i profesjonalnego opracowania planów zabezpieczeń, dokonywania uzgodnień z podmiotami współpracującymi, kierowania i koordynowania różnych działań.

W jakim celu w Komendzie, w dwóch odrębnych służbach: prewencyjnej i kryminalnej, funkcjonują komórki zajmujące się zagadnieniami przestępczości nieletnich. Czy nie można byłoby scentralizować tego w jednym pionie?

W strukturach Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Olkusz funkcjonuje Zespół ds. Nieletnich i Patologii, który zajmuje się głównie realizacją programów, projektów profilaktycznych, edukacyjnych z różnych obszarów (m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, cyberprzemocy, wiktymologii). Skierowanych do różnych odbiorców: dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, osób starszych. Zespół ten zajmuje się również problematyką przemocy w rodzinie, poszukiwaniami opiekuńczymi małoletnich. Natomiast w Wydziale Kryminalnym utworzony został Zespół ds. Przestępczości Nieletnich. Jego zadaniem jest rozpoznawanie środowisk nieletnich, ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, wykonywanie czynności procesowych z nieletnimi.

Jakiś czas temu zlikwidowano w Kluczach zespół dyżurnych. Co się stało z tymi etatami? Zespół dyżurnych w Kluczach został zlikwidowany 7 lat temu, dokładnie z dniem 16 kwietnia 2008 roku. Wszystkie te etaty (5 stanowisk) pozostały w komisariacie. 4 zostały włączone do pionu prewencji, w tym dwa do komórki patrolowo-interwencyjnej. 1 etatem wzmocniono pion kryminalny (dodatkowy etat policjanta dochodzeniowo-śledczego).

Czy Komenda zamierza zlikwidować w komisariacie w Bukownie dyżurnych, a jeśli tak, to co stanie się z tymi etatami?

Nie planuje się likwidacji stanowisk dyżurnych w komisariacie w Bukownie.

Jak to możliwe, że komisariat w Wolbromiu, obsługujący bez mała rejon naprawdę dużej gminy Wolbrom oraz sąsiedniej Trzyciąż, gdzie stale zamieszkuje blisko 31 tysięcy osób, liczy etatowo bodaj 29 policjantów (a więc jeden policjant przypada na ponad 1100 mieszkańców), podczas gdy w innych jednostkach takiego szczebla poziom ten wynosi o wiele mniej: Klucze i Bukowno ok. 750, Olkusz ponad 400 (wiadomo, jednostka powiatowa ma inny zakres), ale np. w Krzeszowicach na trzy gminy jest prawie 60 policjantów, a 1 policjant przypada na ok 900 mieszkańców?

Naliczenia etatowe dla poszczególnych jednostek Policji, podobnie jak ilość stanowisk kierowniczych, wynikają z policyjnych aktów prawnych. W tym przypadku zagadnienie to reguluje Zarządzenie 88 KGP w sprawie naliczeń etatowych. Przepis ten wprowadza określone kryteria, według których oblicza się ilość etatów w poszczególnych jednostkach Policji. Są to: liczba mieszkańców, zagrożenie przestępczością, obszar. Kryteria te stosuje się łącznie. Ilość etatów dla podległych jednostek przyznawana jest na podstawie powyższych warunków przez komendanta wojewódzkiego policji.

Jakie przestępstwa i wykroczenia są najczęściej popełniane na naszym terenie?
Dominujące kategorie przestępczości na terenie naszego powiatu w 2014 roku:
– Przestępstwa gospodarcze – 578
– Kradzież – 398
– Przestępstwa drogowe – 278
– Kradzież z włamaniem – 236
Najczęściej popełniane wykroczenia:
Wykroczenia drogowe:
– przekraczanie dozwolonej prędkości – 7956
– niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 1842
– niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej przez pieszego – 1820
Inne kategorie wykroczeń:
– spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 1407

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze