Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 z późn. zmianami)

W/w opodatkowanie nie wymaga:
prowadzenia ksiąg,
składania zeznań podatkowych,
wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Zaletą rozliczenia w formie karty podatkowej jest stała w ciągu roku wartość podatku, jaką należy zapłacić do urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wysokość zobowiązania jest indywidualnie ustalana w każdym roku przez naczelnika urzędu skarbowego, w oparciu o rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę pracowników oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy.

Obowiązkiem ciążącym na podatniku jest wystawianie rachunków i faktur, poświadczających dokonanie sprzedaży wyrobów, towarów oraz wykonanie usługi.

Ta forma opodatkowania przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Także przedsiębiorcy reprezentujący tzw. wolne zawody mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Wysokość karty podatkowej rośnie, wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona.
Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23 w/w ustawy, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie
  • (PIT 16- Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej),
  • we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej jako dopuszczalne do opodatkowania kartą (wymienionych w jednej z 12 części tabeli zawartej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – załącznik nr 3),
  • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (specjalistyczne – czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),
  • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 31 w/w ustawy, podatnik obniża podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji o wysokość zapłaconej składki zdrowotnej (tj. 7,75% podstawy wymiaru) i składa PIT 16A (deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego Dz. U. 2013 poz. 1358).

Urząd Skarbowy w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze