pwik

Artykuł sponsorowany
Czytając artykuł sponsorowany z dnia 15 lipca 2016 r. nie pozostawia Pan wyboru, aby odnieść się do zapisów uderzających przede wszystkim w pracowników przedsiębiorstwa, jak również w politykę Zarządu.
W naszym mniemaniu obowiązkiem Zarządu było zapewnienie kadry pracowników, którzy odpowiedzialni byli za realizację Projektu. W miarę rozwoju sytuacji, kiedy to Projekt nabrał naprawdę rozpędu i równocześnie prowadzone były prace na obszarze wszystkich czterech gmin, w tym również kiedy trwała przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, jak i budowa nowego systemu zaopatrzenia w wodę, ilość pracowników była dostosowywana do wymogów inwestycji. Zaczynaliśmy od 2 osób wchodzących w skład Jednostki Realizującej Projekt (JRP). W szczycie prac było tych osób 13, a teraz 5. Jak widać dobór kadry był właściwy, co zaowocowało ukończeniem inwestycji w terminie, a proceduralnie kontrole zarówno Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – nie wykazały uchybień. Funkcje pracowników JRP nie dublowały się z personelem Inżyniera Kontraktu czy też Pomocy Technicznej.

Niestety sformułowania cyt.:
„Okazuje się, że Jednostka Realizująca Projekt zlecała zadania własne do wykonania firmom zewnętrznym. Przykładowo, do jej obowiązków należał nadzór nad wyborem wykonawców. Jednocześnie doradztwo m.in. z zakresu zamówień publicznych kosztowało ponad pół miliona złotych.”
mijają się z prawdą, ponieważ każdy dokument jaki powstał w wydziale był opiniowany przez kancelarię prawną (Pomoc Techniczna). I to kancelaria prawna, opiniując każdą specyfikację istotnych warunków zamówienia, akt umowy itd. wzięła na siebie obowiązek reprezentowania przedsiębiorstwa w przypadku sporów, które miały miejsce. Jeszcze raz podkreślamy, Projekt to złożoność problemów i tematów. A nasze dokumenty wielokrotnie były oceniane jako „wzór”. Specjaliści z Pomocy Technicznej weryfikowali Studium Wykonalności i Wniosek Aplikacyjny dla Projektu – przypomnijmy – obejmującego cztery gminy, zgodnie z wymogami Inicjatywy Jaspers. Wielokrotne spotkania z przedstawicielami tej organizacji i wspólna praca z pracownikami przedsiębiorstwa zakończyła się pozytywną opinią ekspertów Unii Europejskiej w dziedzinach: ekonomicznej, technicznej i oceny oddziaływania na środowisko.

To, Panie Burmistrzu dobrze świadczy o załodze Przedsiębiorstwa.

Co do wynagrodzeń to nie kwota 5 665 806,44 zł, jak podaje się w ogłoszeniu prasowym, tylko ok. 2,7 mln zł – są to wynagrodzenia brutto za okres 8 lat. Uśredniając, zaangażowanie 6,5 etatów w ciągu tych 8 lat, to średnie wynagrodzenie pracownika wynosiło ok. 3,25 tys. zł netto. Nie są to chyba kokosy, co chciał Pan pokazać w swoim artykule. Wynagrodzenia odnoszą się do wykonywanych obowiązków. Praca powinna być wynagradzana. I to jest Pana obowiązek, aby zadbać w gminie o nowe miejsca pracy, aby mieszkańcy mieli pracę za godziwe wynagrodzenie.

Szanowny Panie Burmistrzu, realizacja projektów unijnych jest procesem złożonym, wymagającym wielu fachowców, o czym Pan doskonale powinien wiedzieć. Nie jest to zwykły proces inwestycyjny, gdyż ten oprócz fachowej obsługi technicznej i prawnej ma obwarowania unijne np. wszystkie postępowania przetargowe były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo przygotowało ponad 30 postępowań przetargowych, zakończonych podpisaniem umów. Unia Europejska wymaga również, aby do mieszkańców docierały informacje o Projekcie i źródłach jego finansowania. Stąd konieczność prowadzenia działań promująco – informacyjnych. Zarząd Przedsiębiorstwa wypełnił ze swojej strony wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji tak potężnego Projektu. Przypomnijmy, iż Umowa o Dofinansowanie była aneksowana sześciokrotnie.

Nasza argumentacja o konieczności wspólnego działania w realizacji celów z myślą o przyszłych pokoleniach wciąż spotyka się z oporem z Pana strony. Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę, ale ciągłe podsycanie mieszkańców przeciwko zrealizowanemu Projektu, w tym przeciwko wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa, wciąż nie jest dla nas zrozumiałe. Korzyści dla gminy to nie tylko nowa infrastruktura, to także podatek od nieruchomości. Tylko w tym roku budżet gminy Olkusz zostanie zasilony kwotą w wysokości 3,85 mln zł. Chcemy to podkreślić, w obliczu cytowanej przez Pana dopłaty do taryfy na poziomie 3 mln. Dlaczego nie wspomina Pan o uniknięciu konsekwencji, w przypadku nie wypełnienia przez Gminę obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych? Ponadto zabezpieczenie w formie zastawu hipotecznego na nieruchomości będące własnością gminy Olkusz, dotyczyło kredytu na realizację kanalizacji sanitarnej w ul. Mazaniec i Mazaniec Boczna. Spłata kredytu jest terminową i nigdy nie było zagrożenia uruchomienia hipoteki.

Wciąż zapominamy o pozytywach: nowych sieciach wodociągowo – kanalizacyjnych, nowych drogach. To Panie Burmistrzu około 50 km nowych nawierzchni wykonanych w ramach Projektu, z czego ok. 30 km to drogi gminne w Olkuszu. Niewymierne korzyści to wzrost świadomości ekologicznej dot. zagrożeń, jakim jest nielegalny zrzut ścieków do wód i ziemi. Choć i Panu zapewne wydaje się frazesem, że ze wzrostem sprzedanej wody i ścieków taryfa ulegnie zmniejszeniu, to jest to fakt. Więc po raz kolejny proponujemy, aby motywować mieszkańców do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

Na koniec chcemy wyrazić swoje podziękowanie za wkład pracy, zaangażowanie i wykazaną życzliwość w trakcie realizacji Projektu. Sukces naszego Projektu był możliwy dzięki współpracy z wieloma instytucjami, ale najważniejsze są te lokalne – jednostki samorządu szczebla gminnego i powiatowego. Jako Przedsiębiorstwo – Inwestor i Beneficjent środków z Funduszu Spójności, życzylibyśmy sobie, aby idea, jaka przyświecała nam na „starcie” – czyli wspólne dobro dla naszego regionu, w tym tonie wpisała nasz Projekt w karty historii ziemi olkuskiej. Tym bardziej, iż przypomnijmy o nagrodzeniu naszego wspólnego Projektu jakim jest „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” tytułem ekoLider województwa małopolskiego 2015 w kategorii przedsięwzięcie.{jcomments off}

Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze