bo bukownoArtykuł sponsorowany
Mieszkańcy najpierw sami zgłaszają zadania, które powinny być wykonane, a potem sami – w bezpośrednim głosowaniu – decydują,  które z nich zostaną zrealizowane. Tak w większości miast realizowana jest idea budżetu obywatelskiego, który w 1989 roku zapoczątkowano w brazylijskim Porto Alegre.

W tym roku Mieszkańcy Bukowna po raz pierwszy mogą samodzielnie zdecydować o realizowanych w ich najbliższym otoczeniu inwestycjach. Wystarczy być stałym Mieszkańcem Bukowna i mieć ukończone 16 lat.

Nowy plac zabaw, ławeczki, skwer, a może stojaki na rowery, hotspot internetowy albo kolejna siłownia zewnętrzna? O tym na co przeznaczymy zarezerwowane środki budżetu obywatelskiego zadecydujemy sami w bezpośrednim głosowaniu już w drugiej połowie kwietnia. Zanim jednak do tego dojdzie Mieszkańcy Bukowna najpierw będą zgłaszać projekty zadań. Każde z tych zadań musi być poparte podpisami co najmniej 10 Mieszkańców Bukowna. A termin zgłaszania zadań upływa 18 marca br.

Kto może być uczestnikiem konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego?
Aby być uprawnionym do uczestniczenia w budżecie obywatelskim wystarczy mieć ukończone 16 lat oraz stale zamieszkiwać na terenie Bukowna. Osoby uprawnione do głosowania mogą również uczestniczyć w procesie zgłaszania projektów i udzielania im poparcia.

Jak zorganizowany jest budżet obywatelski w naszym Mieście?
Budżet Obywatelski Miasta Bukowno obejmuje następujące etapy:
– zgłaszanie zadań i udzielanie im poparcia, (22 lutego – 18 marca 2016 r.)
– głosowanie nad zadaniami, (18 kwietnia – 29 kwietnia 2016 r.)
– realizację zadań, (czerwiec – grudzień 2016 r.)
– rozliczenie edycji (styczeń 2017 r.).

Podział terytorialny Miasta na okręgi głosowania.
Teren całego Miasta Bukowno został podzielony na 6 okręgów głosowania:
(1) Podlesie, (2) Bór z Przeniem, (3) Centrum Południe, (4) Centrum Północ, (5) Wodąca, (6) Stare Bukowno z Przymiarkami.

Jakie zadania mogą być zgłaszane do budżetu obywatelskiego?
Zadania zgłaszane przez Mieszkańców muszą stanowić zadania własne gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym i muszą być możliwe do realizacji w obrębie jednego roku budżetowego.
Zgłaszane przez Mieszkańców zadania muszą być jednoznacznie określone jako okręgowe (niewykraczające poza teren danego okręgu) lub ogólnomiejskie (realizowane w więcej niż jednym okręgu).

Kto może zgłaszać zadania do budżetu obywatelskiego?
Propozycje zadań okręgowych mogą składać wyłącznie uprawnieni Mieszkańcy stale zamieszkali w danym okręgu, natomiast zadania ogólnomiejskie mogą składać wszyscy uprawnieni Mieszkańcy Bukowna.
Każdemu uprawnionemu Mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących jednego zadania okręgowego i jednego zadania ogólnomiejskiego.

Kto może udzielać poparcia zgłoszonych do budżetu obywatelskiego zadań?
Propozycja zadania okręgowego wymaga uzyskania poparcia grupy, co najmniej 10 uprawnionych Mieszkańców danego okręgu dla zadania okręgowego.
Zadanie ogólnomiejskie musi również uzyskać poparcie co najmniej 10 uprawnionych Mieszkańców Bukowna.

Jaką kwotę Rada Miejska przekazała do bezpośredniego podziału w ramach budżetu obywatelskiego?
W 2016 roku na edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno przeznaczono 220.000 zł, a w latach kolejnych kwota na każdą kolejną edycję nie powinna być większa niż 1% wydatków bieżących planowanych w projekcie uchwały budżetowej.
Kwotę 10.000 zł przeznaczono się na wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją budżetu obywatelskiego.

Na realizację zadań ogólnomiejskich, czyli takich, które będą realizowane w więcej niż jednym okręgu przeznaczono kwotę 70.000 zł. Wartość minimalna zadań ogólnomiejskich wyniesie 5.000 zł i nie może przekroczyć kwoty 70.000 zł.
Pozostała kwota 140.000 zł została rozdzielona pomiędzy wszystkie okręgi głosowania na zadania okręgowe według następujących zasad:
-30% środków dzieli się po równo na każdy z okręgów;
-70% środków dzieli się na okręgi proporcjonalnie do liczby Mieszkańców zameldowanych w nich na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego edycję budżetu obywatelskiego.

Jakie środki na zadania okręgowe przypadają na każdy z okręgów głosowania?
Stosując powyższe zasady przydziału środków na poszczególne okręgi głosowania przypadły poniższe kwoty na zadania okręgowe:
Okręg nr 1 „Podlesie” – 10.660 zł,
Okręg nr 2 „Bór z Przeniem” – 12.240 zł,
Okręg nr 3 „Centrum Południe” – 25.880 zł,
Okręg nr 4 „Centrum Północ” – 54.950 zł,
Okręg nr 5 „Wodąca” – 14.060 zł,
Okręg nr 6 „Stare Bukowno z Przymiarkami” – 22.210 zł.
Wartość zadania okręgowego realizowanego w ramach BO nie może być mniejsza niż 2.000 zł i nie powinna przekraczać kwoty do 30.000 zł.

Jak odbywać się będzie głosowanie nad zgłoszonymi projektami?
Wyboru zadań dokonuje się na podstawie głosowania jawnego, bezpośredniego oraz powszechnego.
Każdemu uprawnionemu Mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na dwa zadania okręgowe, finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym stale zamieszkuje oraz na jedno zadanie finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie.
Głosowanie nad zadaniami przeprowadzone zostanie w okresie od 18 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. i odbywać się będzie w jednej z dopuszczalnych form:
a) w formie pisemnej, z wykorzystaniem karty do głosowania dostępnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie, Biuro Podawcze (parter) w godzinach pracy urzędu,
b) w formie elektronicznej na formularzu interaktywnym za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.bukowno.pl/budzetobywatelski do 29 kwietnia 2016 r. do godziny 24:00.
Wyniki głosowania są jawne. Publikacji podlegać będą jedynie zbiorcze wyniki głosowania.
Do realizacji w ramach BO przeznaczone są w kolejności te zadania, które uzyskały największą bezwzględną ważną ilość głosów i których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach BO dla danego okręgu, lub dla puli środków ogólnomiejskich.

Gdzie szukać informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno?
Jawność realizacji procedury budżetu obywatelskiego na każdym jej etapie zapewnia się w szczególności poprzez publikację materiałów na portalu www.bukowno.pl/budzetobywatelski
Portal jest również dostępny pod adresami bukowno.wybiera.pl lub www.budżetobywatelski.pl

UM Bukowno

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze