przedszkole zima 2

Wydatki majątkowe Gminy Trzyciąż zaplanowano na rok 2019 w wysokości  9.772.567,31  zł, co stanowi 29,95% wysokości samorządowego budżetu. Najpoważniejsze kwoty zostaną przeznaczone na trzy duże, kosztowne inwestycje: budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym, rewitalizację centrum Imbramowic i budowę kanalizacji.

Dochody budżetu Trzyciąża na 2019 rok oszacowano na 24 224 748,16 zł, natomiast planowane wydatki to już 32 624 317,73 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 22 851 750,42 zł, a wydatki majątkowe – 9 772 567,31 zł. Deficyt w wysokości 8 399 569,57 zł, Gmina planuje pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 6 999 569,57 zł oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1mln zł  i z wolnych środków kwocie 400 tys. zł. Pozostałe przychody posłużą do spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek. Przychody budżetu łącznie to kwota 8 602 388,57 zł, a rozchody –  202 819 zł.

Trzyciąż postawił sobie w roku 2019 dość poważne wyzwania, związane z koniecznością pokrycia dużych wydatków inwestycyjnych. Do największych trzeba zaliczyć kontynuację budowy samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu, na którą w tegorocznym budżecie zabezpieczono kwotę 4 mln. zł. (koszt całości przedsięwzięcia to ponad. 6 mln. 100 tys. zł).

– Od powzięcia zamiaru realizacji tej, jakże oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji zabiegaliśmy o środki zewnętrzne na jej sfinansowanie – informuje wójt Roman Żelazny. – Skutecznie aplikowaliśmy o wsparcie budowy przez PFRON i udało się nam pozyskać z tego źródła 399 314,28 zł. Wystąpiliśmy też z wnioskiem o środki na część żłobkową obiektu z tegorocznej puli rządowego programu „Maluch plus”. Pierwotnie szacunkowy koszt budowy obiektu wyliczony był na ok. 4 mln zł, ale najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym wyniosła ponad 6 mln zł. Mimo, że jest to kwota potężna, jak na nasz budżet, zdecydowaliśmy się podjąć wyzwanie, co wiąże się m.in. z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji na rok 2019. Gmina Trzyciąż, stając w obliczu konieczności domknięcia jej finansowania zwróciła się do wojewody małopolskiego z prośbą o wsparcie zabiegów o dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, bowiem na terenie naszej wiejskiej gminy będzie to pierwsze samodzielne publiczne przedszkole z oddziałem żłobkowym, a projekt wpisuje się znakomicie w prorodzinną i prospołeczną politykę rządu – wyjaśnia wójt Trzyciąża.    

Kolejną inwestycją, która ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności lokalnego ośrodka turystyki pielgrzymkowej jest rewitalizacja centrum Imbramowic wraz z odtworzeniem infrastruktury  służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego. Na to zadanie gmina planuje wydać kwotę 2.602.714,90 zł, z czego 1.514.447,16 zł to dotacja unijna.
Zaplanowana w tym projekcie do rewitalizacji przestrzeń publiczna ma służyć przede wszystkim mieszkańcom, ale z udogodnień skorzystają także turyści odwiedzający miejscowość. W ramach zadania w centrum wsi mają powstać nowe obiekty rekreacyjne, jak tor rowerowy, kort tenisowy i niezbędna mała architektura. Powstaną też urozmaicone, otoczone specjalnie dobraną, różnorodną zielenią alejki ze ścieżką tematyczną „Piękny umysł”, łączącą możliwość uprawiania ćwiczeń fizycznych z aktywnością umysłową, przede wszystkim dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przy ścieżce będą umiejscowione tablice interaktywne do ćwiczeń, ławki i kosze na śmieci. W projekcie przewidziano też przebudowę istniejących parkingów, placów i chodnika, a także budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Znajdzie się miejsce na stojaki dla rowerów i gabloty z prezentacjami. Teren zostanie wyposażony w kolejne miejsca odpoczynku, kosze na śmieci, ogrodzenia i barierki, które podniosą bezpieczeństwo. Nie zapomniano o miejscu, gdzie samoczynnie wypływa w Imbramowicach woda źródlana – powstanie tam punkt poboru wody oraz dekoracyjna fontanna. Nieopodal zostanie ustawiona sześciokątna drewniana altana z siedziskami. Będzie też drewniany taras widokowy i plac zabaw z piaskownicą, huśtawkami i innymi niezbędnymi elementami zabaw dla najmłodszych.

W Imbramowicach będzie także remontowany dach na należącym do Gminy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Na ten cel w budżecie zagwarantowano 250 tys. zł.

Gmina będzie też kontynuowała w 2019 r. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glanów i części Imbramowice wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Trzyciąż. Kwota przeznaczona na to zadanie to 1.840.000 zł., z czego 1 mln. zł będzie pochodzić z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przewidziano też realizację wielu mniejszych zadań. 150.294 zł, w tym 95.632 zł dofinansowania unijnego gmina przeznaczy na remont nawierzchni ogólnodostępnego placu w centrum wsi Zadroże wraz z montażem małej architektury. Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zapewniono w budżecie 100 tys. zł, dalsze 250 tys. zł – na utrzymanie dróg gminnych, tj. na bieżące remonty oraz ich odśnieżanie. Na modernizację dróg gminnych zabezpieczono 250 tys. zł, a kolejne 130 tys. zł – na remonty dróg dojazdowych do pól. 15 tys. zł zagwarantowano na pokrycie kosztów opracowywanej od ubiegłego roku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż.

Znaczącą kwotę, bo aż 8 999 213 zł, czyli 34,26 % wydatków bieżących budżetu gminy stanowią wydatki na realizację podstawowych zadań oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej, czyli  świetlice szkolne.  Mieszczą się tym dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, wydatki na wynagrodzenia w gminnych szkołach publicznych (bez nagród jubileuszowych i bez pokrycia kosztów godzin nadliczbowych do końca roku kalendarzowego – środki te zabezpieczono w rezerwie celowej). Zaplanowano również wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi nowopowstającego przedszkola oraz wydatki związane z jego bieżącą działalnością. Na realizację dofinansowanego z UE projektu „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki i TIK” zagwarantowano 72 712,29 zł, a na zadanie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”  – 24 578,32 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, obok działalności podstawowej, zaplanowano w budżecie wydatki na kolejne programy finansowane z udziałem środków europejskich, a wśród nich, zmierzający do aktywizacji osób starszych projekt „Szansa na rozwój w Gminie Trzyciąż” – kwota 348 126,30 zł.

Na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli 500+ w gminie Trzyciąż zabezpieczono kwotę 3.979.101 zł, a na pozostałe świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 1 787 588 zł.

Bieżące koszty oświetlenia ulicznego, czyli koszty energii i bieżącej konserwacji to w br. w sumie 500 tys. zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano też dalszą rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy i zabezpieczono na ten cel 127 tys. zł.

Wśród zadań z zakresu ochrony środowiska znalazły się środki na wywóz i utylizację azbestu – 40 tys. zł oraz kwota 283 558,41 zł na realizację projektu  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, współfinansowanego ze środków unijnych. Gmina będzie też kontynuowała walkę z Barszczem Sosnowskiego i wspierała mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze