Od tego roku będzie działała w naszym powiecie Powiatowa Rada Pożytku Publicznego, w której społecznie zasiadać będą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele olkuskiego Starostwa Powiatowego, zarządu i rady powiatu. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, z którym konsultowane będą kwestie przede wszystkim związane z trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi.

 

Rada została powołana na wniosek trzech podmiotów: Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz Spółdzielni Socjalnej „Opoka”. Wszystkie te stowarzyszenie są z gminy Klucze, a w środowisku uznawane są za prężnie działające i angażujące się w sprawy mieszkańców. Po pomyślnych konsultacjach społecznych, radni powiatowi jednomyślnie przegłosowali uchwałę, na mocy której taka rada powstanie w powiecie olkuskim.

Do zadań rady będzie należało opiniowanie kwestii związanych z organizacjami pozarządowymi i ich współpracy z innymi jednostkami, w tym z organami administracji publicznej. Rada będzie miała kompetencję wypowiadania się w kwestiach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji zadań publicznych. Będzie również opiniować strategię rozwoju powiatu olkuskiego, a także podejmować inicjatywy dotyczące sektora pozarządowego i wskazywać priorytetowe obszary działań we współpracy powiatu z trzecim sektorem. W radzie zasiądzie 8 osób, które nie będą pobierały gratyfikacji finansowych za swoją pracę. Będzie to przedstawiciel rady powiatu (została już wybrana przez radnych na tę funkcję Barbara Rzońca), zarządu powiatu, dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz czterech członków organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu olkuskiego. Ostateczny skład osobowy rady poznamy wkrótce. Jej kadencja będzie trwała dwa lata, a posiedzenia rady będą odbywać się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Istotne jest to, że opinia wyrażona przez radę nie ma charakteru wiążącego, a jedynie rolę wyłącznie doradczą.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o