e mail

Artykuł sponsorowany sfinansowany ze środków własnych autora
Czyli krótka rozprawka, jak użyć demagogii w próbie przejęcia kontroli nad dobrze działającą Spółką.

Dla wielu samorządowców nie ma bardziej pożądanej zdobyczy niż przejęcie kontroli, czyli stanowisk w Zarządzie dobrze prosperującej Spółki należącej do gminy lub kilku gmin. Wiadomo, chodzi o władzę, wpływy i pieniądze. Jak tego dokonać? Najlepiej przez zarzucenie niegospodarności, układów i wynikającej z nich braku kompetencji oraz drożyzny świadczonych usług, która uderza w obywateli. Takie zarzuty muszą być jednak prawdziwe, gorzej gdy nie znajdują potwierdzenia, bo wtedy można się ośmieszyć. Groźba śmieszności nie zniechęca jednak Burmistrza Olkusza przed próbami odwołania Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik już od dawna złym okiem patrzy na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Nie ukrywa, że chętnie wymieniłby Zarząd Spółki, ale nie może, bo PWiK zostało powołane do życia przez kilka gmin, które są udziałowcami. Burmistrzowi Olkusza brakuje więc głosów aby dopiąć swego, chociaż słowo brakuje to eufemizm, zważywszy, że jako jedyny chce nieprzemyślanych zmian. Pozostali Wspólnicy chcą zmian, które będą korzystne dla mieszkańców i przedsiębiorstwa. Odzwierciedliło się to 21 czerwca 2016 roku, gdy Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu pięcioma głosami „za” przy jednym „przeciw” podjęła decyzję o przedłużeniu kadencji Zarządu Spółki. Wszystkie gminy-udziałowcy: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze pozytywnie oceniły działalność PWiK oraz pracę Zarządu co pokazało głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników oraz wcześniejsze przedstawicieli gmin w Radzie Nadzorczej. Skoro Burmistrz Olkusza widzi sprawę inaczej niż pozostali wspólnicy, to nasuwa się pytanie – co się nie podoba Romanowi Piaśnikowi? Udzielając między innymi absolutorium Zarządowi Spółki pokazuje, że tak naprawdę sam sobie przeczy. Spróbujmy zatem przeanalizować jakich argumentów używa niezadowolony włodarz Miasta i Gminy Olkusz.

Z wypowiedzi Burmistrza można odnieść wrażenie, że niezbyt sprzyja on projektowi realizowanemu przez PWiK pn.„Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, który jest przecież konieczny, gdyż rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest wymuszana przez przepisy unijne. Co więcej, początkowo wartość Projektu wynosiła ponad 215 mln zł. Działania PWiK ukierunkowane na oszczędności, spowodowały zmniejszenie tej kwoty do 207 mln zł przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu realizowanych inwestycji. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 122 mln zł. Za te pieniądze wybudowanych zostało 66,2 km sieci kanalizacyjnej i zmodernizowano 2,62 km już istniejących kanałów. Powstało też 21 przepompowni ścieków sanitarnych oraz przebudowana została oczyszczalnia ścieków w Olkuszu. W ramach programu wybudowano też 17,7 km sieci wodociągowej, a modernizacji zostały poddane 48,19 km istniejącej sieci. Było to największe przedsięwzięcie na terenie wszystkich czterech gmin. Realizowane i planowane inwestycje nie tylko zapewnią ciągłość i bezpieczeństwo dostarczania wody oraz odbiór i skuteczne oczyszczanie ścieków, ale stanowią podstawę do tego żeby rozszerzać swoje usługi dla nowych odbiorców. Każdorazowo zwiększenie zakresu inwestycji było akceptowane przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników PWiK Sp. z o.o., w tym też Burmistrza Olkusza, który dysponuje 64,38 % udziałów Spółki i dzięki nim mógł każdą sprawę rozstrzygnąć na jej korzyść lub niepowodzenie. Ale dlaczego miałby głosować „przeciw” skoro wspomniany feralny projekt w głównej mierze swoim zakresem obejmuje właśnie Gminę Olkusz. To właśnie w gminie Romana Piaśnika realizowano największy zakres rzeczony projektu, bo aż 57%. Inwestycja w Gminie Olkusz była również największą pod względem kosztowym. Wartość zrealizowanych prac wyniosła tu „tylko” albo „aż” około 118 milionów złotych. Na realizację takich inwestycji Gmina z pewnością długo nie mogłaby sobie pozwolić z pieniędzy budżetu.

Projekt został zrealizowany w terminie. Przeprowadzone kontrole przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie wykazały uchybień. Uchybień nie stwierdzono, a jednak Burmistrz Olkusza wie swoje. Utrzymuje on, że na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt przeznaczono kwotę 5 665 806 zł, a oprócz tego na usługi Inżyniera Kontraktu, Pomoc Techniczną i nadzór autorski wydano 4 260 818,76 zł. Jak się okazuje, prawda jest inna. Kwota wynagrodzeń wypłaconych dla 6,5 etatów pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt to ok. 2,7 mln zł – są to wynagrodzenia brutto za okres 8 lat. Wynika z tego, że średnie wynagrodzenie pracownika wynosiło ok. 3,25 tys. zł netto. Konieczność zaangażowania w proces inwestycyjny: Pomocy Technicznej, Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego wynika ze specyfiki projektów unijnych oraz procesów inwestycyjnych – zgodnie z prawem budowlanym, które wymaga zapewnienia odpowiedniej kadry. JRP odpowiedzialna była za przygotowanie, wdrożenie, koordynowanie oraz rozliczenie procesu inwestycyjnego w zgodzie z zapisami Umowy o Dofinansowanie i wytycznymi. Zapisy prawa budowlanego określają uprawnienia i obowiązki uczestników procesu budowlanego tj. zapewnienie nadzoru autorskiego dla realizowanych inwestycji, zapewnienie nadzoru inwestorskiego – który realizowany był przez Inżyniera Kontraktu. Wszystkie kontrakty były prowadzone w oparciu o prawo budowlane i obowiązujące Przedsiębiorstwo procedury, co wymuszało wprowadzenie instytucji Inżyniera Kontraktu. W tym przypadku ludzie roztropni, a za takich należy uznać czytelników, z pewnością muszą się mocno zdziwić. Jak to? Burmistrz Olkusza, jako zarzut wobec PWIK stawia to, że wywiązuje się z zawartej umowy o dofinansowanie i działa w zgodzie z zapisami prawa budowlanego? Po analizie wystąpień Pana Romana Piaśnika, można dojść do wniosku, że nie do końca rozumie on istotę projektów unijnych i zapisów prawnych obowiązujących przy ich realizacji. W takim odbiorze wypowiedzi Burmistrza Olkusza może utwierdzać jego krytyczne stanowisko do zlecenia firmom zewnętrznym nadzoru nad zamówieniami publicznymi i realizacji działań promocyjnych. Jeśli pozyskuje się pieniądze z Unii Europejskiej i projekt zakłada tego typu działania, to nie można tego zaniechać. Nie można przecież wziąć 122 mln zł dofinasowania unijnego i potem łamiąc zawartą umowę, czynić po swojemu, nie oglądając się na nic. Takie postępowanie po pierwszej kontroli zaowocowałoby anulowaniem projektu i cofnięciem dotacji. Roman Piaśnik zdaje się tego nie dostrzegać.

Na końcu coś, co zawsze pobudza wyobraźnię i niezdrowe emocje, czyli pieniądze. Tutaj zawsze można uderzyć w czułe struny, bo co może wzbudzić największą zazdrość? Otóż to, że ktoś zarabia więcej i jeszcze dostaje nagrody jubileuszowe. Łatwo o emocje, ale i łatwo przejść „o jeden most za daleko” i tak się też stało w tym wypadku. Pan Burmistrz zupełnie zignorował to, że wysokość uposażenia i przyznanych świadczeń ustala dla Zarządu Zgromadzenie Wspólników w oparciu o Ustawę o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Jest to akt prawny regulujący wysokość zarobków osiąganych przez menedżerów przedsiębiorstw, spółek państwowych i samorządowych. Natomiast nagrody jubileuszowe są elementem płacowym, funkcjonującym nie tylko w przedsiębiorstwach wodociągowych, ale też komunalnych, co więcej są elementem płacowym w sferze budżetowej i samorządowej, a więc i olkuskim ratuszu. Doszliśmy więc do sedna sprawy, przekraczając ten „most”, Roman Piaśnik powinien obecnie zrezygnować z wszelkich nagród, w tym oczywiście z jubileuszowych a może również emerytury.

Burmistrz Olkusza starając się udowodnić niegospodarność Zarządu Spółki przytacza kwoty, jakimi musi dotować dostarczaną dla mieszkańców miasta i gminy wodę. Niestety, ani słowem nie wspomina, o dodatkowych wpływach z tytułu podatku od nieruchomości. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu tylko w 2015 roku odprowadzi do kasy magistratu 2 965 708 zł przy czym wysokość dopłaty do taryf wynosiła 1 444 779 zł. Łatwo zatem obliczyć, że zysk dla Miasta i Gminy Olkusz osiągnie poziom 1 520 928 zł. Nie jest to mała kwota, ale jakoś umknęła Panu Burmistrzowi. Czy celowo? Na to pytanie, po powyższej lekturze, każdy będzie potrafił odpowiedzieć.

Szanowny Panie Burmistrzu w swojej kampanii obiecywał Pan mieszkańcom wsłuchiwanie się w ich problemy, pomoc i godne życie. Niedługo miną 2 lata Pana rządów a jak na razie ciężko doszukać się zasług dla naszej Gminy. Ile stworzył Pan nowych miejsc pracy? Jak duży kapitał zagraniczny został ulokowany w naszym mieście? Czy warunki życia mieszkańców się polepszyły? Ich płace są wyższe? Panie Burmistrzu nie można atakować ludzi którym firma zapewnia adekwatne wynagrodzenia za ich ciężką pracę oraz stwarza godne warunki życia. Zwolnienia tylko i wyłącznie dla uzyskania ograniczenia etatów wiążą się z nowymi bezrobotnymi którzy trafią do Urzędu Pracy. Czy ma Pan dla nich jakąś alternatywę? Ważniejszą rzeczą jest odpowiednie zagospodarowanie pracowników tak aby pracownik zarobił na swoją wypłatę i przyniósł chociażby minimalny zysk pracodawcy. PWiK jest jednym z niewielu stabilnych pracodawców na terenie naszej gminy.

Szanowny Panie Burmistrzu proszę podsumować najpierw własną pracę na rzecz gminy i mieszkańców, a dopiero później puentować innych.

Długoletni emerytowany pracownik PWiK Sp. z o.o.
Stanisław Nabagło

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
86 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
miki
miki
5 lat temu

A co o tych postach myśli – Długoletni emerytowany pracownik PWiK Sp. z o.o.
Stanisław Nabagło – może skleci choć jedno zdanie ?

cvetró
cvetró
5 lat temu

Widać na tym forum wielu zaKODowanych.
Proponuję dokładną analizę cen:
http://cena-wody.pl/taryfy_na_dzien
Na 835 miejscowości – Olkusz zajmuje zaszczytne 63 miejsce.
Ale „Zuzi” to nie cieszy – chciałaby pierwszego miejsca !
Ale niech się „Zuzia” nie martwi. Proszę jeszcze uwzględnić dodatkowy haracz w postaci opłaty stałej płaconej co miesiąc (a nie wszystkie przedsiębiorstwa go stosują) oraz uwzględnienie dopłat z gmin (w tych pozycjach z samej góry tabeli), przez co mieszkańcy zamiast 40 zł płacą 2 zł albo i nic (bo i takie są miejscowości).
Wówczas Olkusz przesunie się o jakieś 20 pozycji w górę !
Czy to zwolenników wodociągowych zadawala ??????
Bo mnie NIE !

odbiorca wody
odbiorca wody
5 lat temu

[quote name=”edziu”]Wiadomo że jesteś pieskiem Piasnika to napisz jaka jest średnia pensja w urzędzie ??? czyżby nie 3500 zł ?? – 4000 zł. Inwestycje urzędu w ostatnich 2 latach to 3-5 milionów ??
a wodociągi robiły inwestycję za 210 milionów.
Wydaje mi się że z miasta spokojnie można zwolnić z 30- 40 osób, co by skutkowała większymi oszczędnościami. Przynajmniej drogi chodniki byłby wyremontowana, albo nauczyciele mogli by dostać większe premie. Kierownicy w urzędzie zarabiają po 5-6 tysięcy na rękę, są zatrudniani ludzie z listy wyborczej Piaśnika na różne stanowiska i tak sobie rządzi Piaśnik…..wydaje pieniądze Olkuszan na swoje polityczne zagrywki.[/quote]

nie jestem niczyim pieskiem…jestem odbiorcą wody…3200 to żadne kokosy?
Dla bogacza faktycznie żadne 😀 Bogaty biednego nie zrozumie ! Dla firmy która obraca milionami złotych 3200 to żadne kokosy :-* ….ale popatrzcie na to z perspektywy tego kto płaci rachunek za wodę …. dla staruszki która ma 1200 zł renty i płaci za wodę 250 zł zamiast 100 zł 3200 zł to majątek 😀 😀 😀

www
www
5 lat temu

[quote name=”edziu”]Wiadomo że jesteś pieskiem Piasnika to napisz jaka jest średnia pensja w urzędzie ??? czyżby nie 3500 zł ?? – 4000 zł. Inwestycje urzędu w ostatnich 2 latach to 3-5 milionów ??
a wodociągi robiły inwestycję za 210 milionów.
Wydaje mi się że z miasta spokojnie można zwolnić z 30- 40 osób, co by skutkowała większymi oszczędnościami. Przynajmniej drogi chodniki byłby wyremontowana, albo nauczyciele mogli by dostać większe premie. Kierownicy w urzędzie zarabiają po 5-6 tysięcy na rękę, są zatrudniani ludzie z listy wyborczej Piaśnika na różne stanowiska i tak sobie rządzi Piaśnik…..wydaje pieniądze Olkuszan na swoje polityczne zagrywki.[/quote]
Komu jak komu, ale nauczycielom to trzeba obniżyć pensje.

edziu
edziu
5 lat temu

Wiadomo że jesteś pieskiem Piasnika to napisz jaka jest średnia pensja w urzędzie ??? czyżby nie 3500 zł ?? – 4000 zł. Inwestycje urzędu w ostatnich 2 latach to 3-5 milionów ??
a wodociągi robiły inwestycję za 210 milionów.
Wydaje mi się że z miasta spokojnie można zwolnić z 30- 40 osób, co by skutkowała większymi oszczędnościami. Przynajmniej drogi chodniki byłby wyremontowana, albo nauczyciele mogli by dostać większe premie. Kierownicy w urzędzie zarabiają po 5-6 tysięcy na rękę, są zatrudniani ludzie z listy wyborczej Piaśnika na różne stanowiska i tak sobie rządzi Piaśnik…..wydaje pieniądze Olkuszan na swoje polityczne zagrywki.

odbiorca wody
odbiorca wody
5 lat temu

Najlepszy był tekst że „3200 zł to żadne kokosy” 😆
z taką mentalnością to nic dziwnego że woda jest droga :-*
wiecie że są tacy którzy zarabiają lub mają emerytury,renty 1400 zł???
….serio…są……dla nich droga woda to kokosy 😆 😆 😆

odbiorca wody
odbiorca wody
5 lat temu

[quote name=”……”]ROMAN, NAPISZ COŚ- TĘSKNIMY ZA TWOIM GENIUSZEM …………………. :lol:[/quote]

a ja tęsknię za podwyżkami wody…kocham drogą wodę 😆
Powinna być po 20 złotych …zróbmy licytacją….kto da więcej? SPRZEDANE 😀

......
......
5 lat temu

ROMAN, NAPISZ COŚ- TĘSKNIMY ZA TWOIM GENIUSZEM …………………. 😆

,,,.....xcxcxcxc
,,,.....xcxcxcxc
5 lat temu

[quote name=”niecierpliwa”]budzę się rano, wchodzę na przegląd olkuski i jestem załamana. Od dwóch tygodni nie ma żadnego artykułu sponsorowanego mojego burmistrza Piaśnika 🙁
Błagam, niech Pan odezwie się do ludu pracującego miast i wsi!
Obraził się Pan na nas? Proszę niech dojedzie Pan tbs, zkg, pwik, mops, staroste, marszalka albo wojewode- kogokolwiek!
Tesknimy za Pana tekstami- wierni czytelnicy[/quote]
Niecierpliwa, złośliwa i głupia.

niecierpliwa
niecierpliwa
5 lat temu

budzę się rano, wchodzę na przegląd olkuski i jestem załamana. Od dwóch tygodni nie ma żadnego artykułu sponsorowanego mojego burmistrza Piaśnika 🙁
Błagam, niech Pan odezwie się do ludu pracującego miast i wsi!
Obraził się Pan na nas? Proszę niech dojedzie Pan tbs, zkg, pwik, mops, staroste, marszalka albo wojewode- kogokolwiek!
Tesknimy za Pana tekstami- wierni czytelnicy

odbiorca wody
odbiorca wody
5 lat temu

Idzie turysta przez pustynie i nagle widzi sklep :
„Woda pustynna company. 1 butelka = 50 zł.”
Pyta sprzedawcę : Panie czemu ta woda taka droga?
Sprzedawca odpowiada: Widzisz pan ten budynek? To moja firma produkująca wodę…zatrudniam 230 osób, chociaż wystarczyłoby 180, daję im premie jubileuszowe ….
za coś muszę to wszystko utrzymać 😆 😆 😆

Antoni A.
Antoni A.
5 lat temu

[quote name=”Antoni A.”][quote name=”Zofia”][quote name=”Jerzy P.”][quote name=”parafian”]Panie Stanisławie Nabagło najlepsza na tą okoliczność będzie jak zamówicie Mszę Św.u tego fachowca od kasy ks.proboszcza w Rodakach co ochota ale w tą okoliczności to co najmniej 150 zł za Mszę Św.[/quote]
Tak p.Stanisławie to będzie najlepsza sprawa(Msza Św.) na tą p.okoliczność dodatkowo ”DAR SERCA” na tacę na potrzeby biednego proboszcza i jałomużna do paczki,skrzynki powieszonej w kościele za zaoszczędzone postne posiłki bezmięsne w każdy piątek tygodnia(sucha bułka i szklanka wody wg.ks.proboszcza bidoka z Rodak.[/quote]
Sz.Panie Nabagło jakby się jeszcze panu nudziło to może pan panie szanowny posprzątać kościół i wokół kościoła w Rodakach za darmo(za Bóg Zapłać proboszcz Jarosława) kościół poodkurzać.Dodatkowo zgodnie z regulaminem cmentarz może pan panie wydzierżawić na 20 lat miejsce na cmentarzu w Rodakach po 20 latach znowu trzeba za pana panie miejsce zapłacić łupokowi na następne 20 lat dzierżawy[/quote]
Teraz jak wróci z wczasów to usługi podrożeje,bo wiadomo 😮 :-* 8) :P[/quote]
Już wrócił dawać na Mszę Św.

baca
baca
5 lat temu

[quote name=”ooo”]czy te artykuły pisała jedna osoba? bo dla mnie to jest ten sam tekst tylko kto inny sie podpisał[/quote]

Masz rację znając pana Nabagłę z wodociągów jest pewne że nie potrafiłby napisać jednego zdania z listu. To kto to pisał?

Leila
Leila
5 lat temu

[quote name=”dyzio”][quote name=”Leila”][quote name=”magic”]Żebyś się nie zdziwił jak dopadnie cie sprawiedliwość. W Biurze pracuje 5 osób, co można znaleźć na BIPie.[/quote]
Szkoda, że nawet w UM nie wiedzą, że tam tyle osób pracuje. Dzisiaj o godznie 14:00 dzwoniłem do UM i poprosiłem o połączenie z tym właśnie działem, otrzymałem odpowiedź, że niestety nie jest to możliwe, bo jest piątek i ten wydział pracował tylko do godziny 13:00, zdziwiłem się i spytałem czy na pewno nikt nie jest obecny, odpowiedź niestety nie, bo w wydziale pracują tylko dwie osoby i obie pracowały do 13:00 w dniu dzisiejszym. Bip – bipem, a rzeczywistość – rzeczywistością.[/quote]Emi, nie denerwuj się…

najpierw napisz dokładnie jaka informacje uzyskałes ludziku a później wpisuj to w jakiś bezsendownych komentarzach. .. w poniedziałek UMIG pracuje do???? do …. 17 ku…a! wiec na zmianę wychodzą 13 w piątek a do tego każdy ma prawo do urlopu. zresztą takim jak wy nie m co tłumaczyć. wiec bardzo bym chciała się choć na trochę zamienić[/quote][/quote]

jak się nie denerwować jak głupoty wypisujecie! !! i to nie Emii tylko osoba która tej informacji udzieliła:) nie życzę sobie żeby ktoś powtarzał głupoty na forum. eiem co powiedzialam a rozmowę można zawsze odtworzyć

dyzio
dyzio
5 lat temu

[quote name=”Leila”][quote name=”magic”]Żebyś się nie zdziwił jak dopadnie cie sprawiedliwość. W Biurze pracuje 5 osób, co można znaleźć na BIPie.[/quote]
Szkoda, że nawet w UM nie wiedzą, że tam tyle osób pracuje. Dzisiaj o godznie 14:00 dzwoniłem do UM i poprosiłem o połączenie z tym właśnie działem, otrzymałem odpowiedź, że niestety nie jest to możliwe, bo jest piątek i ten wydział pracował tylko do godziny 13:00, zdziwiłem się i spytałem czy na pewno nikt nie jest obecny, odpowiedź niestety nie, bo w wydziale pracują tylko dwie osoby i obie pracowały do 13:00 w dniu dzisiejszym. Bip – bipem, a rzeczywistość – rzeczywistością.[/quote]Emi, nie denerwuj się…

najpierw napisz dokładnie jaka informacje uzyskałes ludziku a później wpisuj to w jakiś bezsendownych komentarzach. .. w poniedziałek UMIG pracuje do???? do …. 17 ku…a! wiec na zmianę wychodzą 13 w piątek a do tego każdy ma prawo do urlopu. zresztą takim jak wy nie m co tłumaczyć. wiec bardzo bym chciała się choć na trochę zamienić[/quote]

P X T
P X T
5 lat temu

[quote name=”js”]a mnie zastanawia jedno skoro w wodociagach są takie dobre pensje super jubileusze to pewnie odprawy są gigantyczne, a po tym artykulae Pana Emeryta to śmiem przypuszczać że emerytura jest jak pensja prezesa, skąd oni na to biorą?[/quote]
To są zwody z wody.

Robotnik
Robotnik
5 lat temu

[quote name=”Leila”][quote name=”magic”]Żebyś się nie zdziwił jak dopadnie cie sprawiedliwość. W Biurze pracuje 5 osób, co można znaleźć na BIPie.[/quote]
Szkoda, że nawet w UM nie wiedzą, że tam tyle osób pracuje. Dzisiaj o godznie 14:00 dzwoniłem do UM i poprosiłem o połączenie z tym właśnie działem, otrzymałem odpowiedź, że niestety nie jest to możliwe, bo jest piątek i ten wydział pracował tylko do godziny 13:00, zdziwiłem się i spytałem czy na pewno nikt nie jest obecny, odpowiedź niestety nie, bo w wydziale pracują tylko dwie osoby i obie pracowały do 13:00 w dniu dzisiejszym. Bip – bipem, a rzeczywistość – rzeczywistością.[/quote]

najpierw napisz dokładnie jaka informacje uzyskałes ludziku a później wpisuj to w jakiś bezsendownych komentarzach. .. w poniedziałek UMIG pracuje do???? do …. 17 ku…a! wiec na zmianę wychodzą 13 w piątek a do tego każdy ma prawo do urlopu. zresztą takim jak wy nie m co tłumaczyć. wiec bardzo bym chciała się choć na trochę zamienić[/quote]
Ktoś tu się wkurzył.

Leila
Leila
5 lat temu

[quote name=”magic”]Żebyś się nie zdziwił jak dopadnie cie sprawiedliwość. W Biurze pracuje 5 osób, co można znaleźć na BIPie.[/quote]
Szkoda, że nawet w UM nie wiedzą, że tam tyle osób pracuje. Dzisiaj o godznie 14:00 dzwoniłem do UM i poprosiłem o połączenie z tym właśnie działem, otrzymałem odpowiedź, że niestety nie jest to możliwe, bo jest piątek i ten wydział pracował tylko do godziny 13:00, zdziwiłem się i spytałem czy na pewno nikt nie jest obecny, odpowiedź niestety nie, bo w wydziale pracują tylko dwie osoby i obie pracowały do 13:00 w dniu dzisiejszym. Bip – bipem, a rzeczywistość – rzeczywistością.[/quote]

najpierw napisz dokładnie jaka informacje uzyskałes ludziku a później wpisuj to w jakiś bezsendownych komentarzach. .. w poniedziałek UMIG pracuje do???? do …. 17 ku…a! wiec na zmianę wychodzą 13 w piątek a do tego każdy ma prawo do urlopu. zresztą takim jak wy nie m co tłumaczyć. wiec bardzo bym chciała się choć na trochę zamienić

c.d.n na pewno
c.d.n na pewno
5 lat temu

[quote name=”cdn”][quote name=”Lopes”]
Nie macie kmiotki szans na referendum. Nie myślcie o tym bo jesteście na ten temat za krótcy.[/quote]
to jest właśnie pycha osób sprawujących władzę w Olkuszu! Pycha i oderwanie od rzeczywistości, a to prosta droga utraty pozycji![/quote]
To nie jest pycha, to jest rzeczywistość. Kiedy wy tzw. referendalni to zrozumiecie. Wyjdźcie do ludzi i popytajcie, nikt nie chce referendum, oprócz was paru przegranych nieudaczników.

js
js
5 lat temu

a mnie zastanawia jedno skoro w wodociagach są takie dobre pensje super jubileusze to pewnie odprawy są gigantyczne, a po tym artykulae Pana Emeryta to śmiem przypuszczać że emerytura jest jak pensja prezesa, skąd oni na to biorą?

cdn
cdn
5 lat temu

[quote name=”Lopes”]
Nie macie kmiotki szans na referendum. Nie myślcie o tym bo jesteście na ten temat za krótcy.[/quote]
to jest właśnie pycha osób sprawujących władzę w Olkuszu! Pycha i oderwanie od rzeczywistości, a to prosta droga utraty pozycji!

Lopes
Lopes
5 lat temu

[quote name=”Miko”][quote name=”Kimi”][quote name=”Gminny”]OLKUSZ JEST MIASTEM STRACONYCH SZANS , dwa lata minęły żadnych iwestycji , przyciągania kapitału , wzrostu miejsc prac , powrotu młodych , brak profesjonalizmu w śięganiu po unijne dotacje i zero dotacji był ostatni dzwonek na to aby rozpocząć dobra zmianę dla Olkusza to burmistrz wypowiedział lokal posłowi , lokal do dzisiaj stoi pusty , może by ogłoszeniem sponsorowanym burmistrz sie wypowiedział w tym temacie , Olkusz jest naprawdę miastem straconych szans , jeżeli państwo tak samo uważacie , a na mieście mówi juz coraz głośniej o tym , to zróbmy oddolny ruch i pozbądźmy sie tego burmistrza , słyszałem ze korwinowcy i kukizowcy a właściwie wszystkie siły łącznie z wieloma z SLD, PO,PiSu zbierają siły do referendum. OLKUSZ JEST MIaSTEM STRaCONYCH SZANS[/quote]

Nie macie kmiotki szans na referendum. Nie myślcie o tym bo jesteście na ten temat za krótcy.

Miko
Miko
5 lat temu

[quote name=”Kimi”][quote name=”Gminny”]OLKUSZ JEST MIASTEM STRACONYCH SZANS , dwa lata minęły żadnych iwestycji , przyciągania kapitału , wzrostu miejsc prac , powrotu młodych , brak profesjonalizmu w śięganiu po unijne dotacje i zero dotacji był ostatni dzwonek na to aby rozpocząć dobra zmianę dla Olkusza to burmistrz wypowiedział lokal posłowi , lokal do dzisiaj stoi pusty , może by ogłoszeniem sponsorowanym burmistrz sie wypowiedział w tym temacie , Olkusz jest naprawdę miastem straconych szans , jeżeli państwo tak samo uważacie , a na mieście mówi juz coraz głośniej o tym , to zróbmy oddolny ruch i pozbądźmy sie tego burmistrza , słyszałem ze korwinowcy i kukizowcy a właściwie wszystkie siły łącznie z wieloma z SLD, PO,PiSu zbierają siły do referendum. OLKUSZ JEST MIaSTEM STRaCONYCH SZANS

SN
SN
5 lat temu

Panie Nabagło sprzedał się pan Prezesowi wodociągów za ….

Znawca tematu
Znawca tematu
5 lat temu

[quote name=”Kimi”][quote name=”Gminny”]OLKUSZ JEST MIASTEM STRACONYCH SZANS , dwa lata minęły żadnych iwestycji , przyciągania kapitału , wzrostu miejsc prac , powrotu młodych , brak profesjonalizmu w śięganiu po unijne dotacje i zero dotacji był ostatni dzwonek na to aby rozpocząć dobra zmianę dla Olkusza to burmistrz wypowiedział lokal posłowi , lokal do dzisiaj stoi pusty , może by ogłoszeniem sponsorowanym burmistrz sie wypowiedział w tym temacie , Olkusz jest naprawdę miastem straconych szans , jeżeli państwo tak samo uważacie , a na mieście mówi juz coraz głośniej o tym , to zróbmy oddolny ruch i pozbądźmy sie tego burmistrza , słyszałem ze korwinowcy i kukizowcy a właściwie wszystkie siły łącznie z wieloma z SLD, PO,PiSu zbierają siły do referendum[/quote] ..[/quote]

Właśnie taki był teraz potrzebny burmistrz miastu, by wykonał duże inwestycje infrastrukturalne. A, następcy będą się starali o przyciąganie kapitału. By się tylko nie skończyło na przyciąganiu kapitału dla siebie.

Kimi
Kimi
5 lat temu

[quote name=”Gminny”]OLKUSZ JEST MIASTEM STRACONYCH SZANS , dwa lata minęły żadnych iwestycji , przyciągania kapitału , wzrostu miejsc prac , powrotu młodych , brak profesjonalizmu w śięganiu po unijne dotacje i zero dotacji był ostatni dzwonek na to aby rozpocząć dobra zmianę dla Olkusza to burmistrz wypowiedział lokal posłowi , lokal do dzisiaj stoi pusty , może by ogłoszeniem sponsorowanym burmistrz sie wypowiedział w tym temacie , Olkusz jest naprawdę miastem straconych szans , jeżeli państwo tak samo uważacie , a na mieście mówi juz coraz głośniej o tym , to zróbmy oddolny ruch i pozbądźmy sie tego burmistrza , słyszałem ze korwinowcy i kukizowcy a właściwie wszystkie siły łącznie z wieloma z SLD, PO,PiSu zbierają siły do referendum[/quote] ..

Stanisław
Stanisław
5 lat temu

Panie Nabagło ośmieszył się pan firmując ten artykuł,czy stać jest emeryta na wydanie kilkuset złotych i skąd ma pan te niewłaściwe dane,widocznie pan sporo zarobił…

Antoni A.
Antoni A.
5 lat temu

[quote name=”Zofia”][quote name=”Jerzy P.”][quote name=”parafian”]Panie Stanisławie Nabagło najlepsza na tą okoliczność będzie jak zamówicie Mszę Św.u tego fachowca od kasy ks.proboszcza w Rodakach co ochota ale w tą okoliczności to co najmniej 150 zł za Mszę Św.[/quote]
Tak p.Stanisławie to będzie najlepsza sprawa(Msza Św.) na tą p.okoliczność dodatkowo ”DAR SERCA” na tacę na potrzeby biednego proboszcza i jałomużna do paczki,skrzynki powieszonej w kościele za zaoszczędzone postne posiłki bezmięsne w każdy piątek tygodnia(sucha bułka i szklanka wody wg.ks.proboszcza bidoka z Rodak.[/quote]
Sz.Panie Nabagło jakby się jeszcze panu nudziło to może pan panie szanowny posprzątać kościół i wokół kościoła w Rodakach za darmo(za Bóg Zapłać proboszcz Jarosława) kościół poodkurzać.Dodatkowo zgodnie z regulaminem cmentarz może pan panie wydzierżawić na 20 lat miejsce na cmentarzu w Rodakach po 20 latach znowu trzeba za pana panie miejsce zapłacić łupokowi na następne 20 lat dzierżawy[/quote]
Teraz jak wróci z wczasów to usługi podrożeje,bo wiadomo 😮 :-* 8) 😛

toni
toni
5 lat temu

jeszcze sie odniose do cytatow typu ze burmistrz duzo zarabia prost trzeba bylo zostac burmistrzem,przeciez takie sa ustanowione pensje wlodarzy miast i nikt tego nie zmieni ale nasz burmistrz tu szacunek nie podnosi podatkow a jak by podniosl to tez jak ten z wodociagow dawal by nagrody po pieciu latach a moze wprowadzic 15 pensje a olkuszanie by zaplacili w podatkach wystarczy przeciez niewiele podniesc,szacunek dla naszego medrcy Olkusza wreszcie ktos ruszyl i wzial sie za sitwy i uklady przeciez to osoba ktora piluje pospolitej zlotowki w naszej kieszeni,szanowni mieszkancy przeciez zyjemy w kapitalizmie a kapitalizm rabie ile sie da od obywatela a tu naz wladarz nas broni a inni na niego narzekaja-dziwne.

toni
toni
5 lat temu

szanowni olkuszanie jak czytam komentarze to po czesci sie zgadzam,ze nikt nigdy z niczego nie bedzie zadowolony a to wlodarze miasta za duzo zarabiaja itd nie ma co cytowac,ale jesli chodzi o ceny wody w olkuszu ,coroczne podwyzki i juz zapowiadanie ze w nastepnym roku znowu w gore to dziwne,jak by nie bylo to szacunek dla burmistrza ,ja nikogo nie bede kochal za to ze mi podnosi ceny ani prezesa z wodociagow ani wlasciciela carefeur,ale mam wybor bo moge kupic w biedronce ,a wode figa z makiem my ci podniesiemy a ty i tak zaplacisz,ponadtto w wodociagach po pieciu latach placa sobie miesiecz,dlaczego nie drozeje gana pensje i to rosniw w miare stazu,przeciez za dobre wyniki w pracy jest trzynastka i koniec panie prezesie z wodociagow,a niby to z jakiej racji olkuszanie urabiaja na wasze profity,obnizcie ceny wody i jak wam kasy zostanie to wynagradzajcie sie nawet co rok bo tak jak teraz to bardzo nieladnie a nawet wara od ludzkich pieniedzy,a dlaczego nie drozeje co rok prad,dlaczego burmistrzowie co rok nie podnosza podatkow bo szanuja ludzi,a wy nie i tyle na tyle reszte niech kazdy dopowie.

Tomekkk
Tomekkk
5 lat temu

Teraz jest za późno ale można było mieć cenę wody i ścieków w wysokości max 50% obecnej ceny. Ktoś chce się założyć ze mną, że było to możliwe? 😆

Młody
Młody
5 lat temu

[quote name=”odbiorca wody”][quote name=”Kimono”]Burmistrz i tak jest do wymiany , jak by nie patrzeć , im szybciej to sie stanie tym lepiej dla wszystkich olkuszan , dwie pensje razem około 25 tys a może i więcej , i wierzcie mi będzie robił wszystko aby to zachować , powoła i zatrudni nowych pracownikow , patrz wydz PR z Jackiem sypieniem czy Emilką , aby dalej doić nas wszystkich , burmistrzu więcej przyzwoitości i moralności , bo jak na razie jesteś z tym na bakier , szkoda tylko ze pani redaktor Emilia tego nie zauważa[/quote]

czyli najwyższa cena wody w okolicy jest super? to burmistrz który chce niższej ceny jest be?
chcesz płacić za wodę drogo ? dziwne…[/quote]

Burmistrz zachowuje się jak ojciec który mówi że chciałby aby rodzinie lepiej się żyło ale nic nie robi w tym temacie tylko żali się wszystkim dookoła …

odbiorca wody
odbiorca wody
5 lat temu

[quote name=”Kimono”]Burmistrz i tak jest do wymiany , jak by nie patrzeć , im szybciej to sie stanie tym lepiej dla wszystkich olkuszan , dwie pensje razem około 25 tys a może i więcej , i wierzcie mi będzie robił wszystko aby to zachować , powoła i zatrudni nowych pracownikow , patrz wydz PR z Jackiem sypieniem czy Emilką , aby dalej doić nas wszystkich , burmistrzu więcej przyzwoitości i moralności , bo jak na razie jesteś z tym na bakier , szkoda tylko ze pani redaktor Emilia tego nie zauważa[/quote]

czyli najwyższa cena wody w okolicy jest super? to burmistrz który chce niższej ceny jest be?
chcesz płacić za wodę drogo ? dziwne…

Kimono
Kimono
5 lat temu

Burmistrz i tak jest do wymiany , jak by nie patrzeć , im szybciej to sie stanie tym lepiej dla wszystkich olkuszan , dwie pensje razem około 25 tys a może i więcej , i wierzcie mi będzie robił wszystko aby to zachować , powoła i zatrudni nowych pracownikow , patrz wydz PR z Jackiem sypieniem czy Emilką , aby dalej doić nas wszystkich , burmistrzu więcej przyzwoitości i moralności , bo jak na razie jesteś z tym na bakier , szkoda tylko ze pani redaktor Emilia tego nie zauważa

P X T
P X T
5 lat temu

Merytorycznie i na temat? No więc uważam, że cena wody a zwłaszcza usługa odbioru ścieków są za drogie w Olkuszu. Jeśli jest to wynikiem nadużyć to tym gorzej. Każde nadużycie jest godne potępienia. Coś takiego jak przekroczenie uprawnień jest według mnie nawet gorsze niż działanie bez uprawnień jeśli uzasadnione. Jestem w stanie rozgrzeszyć kierowcę nie posiadającego prawa jazdy jeśli działający w potrzebie wyższej, niż policjanta który przekracza swoje uprawnienia, na to nie ma rozgrzeszenia, o ile nie działa również w wyższej konieczności np ochrony czyjegoś życia czy zdrowia. Wszelkie przekroczenia są godne potępienia a zwłaszcza te przekroczenia, które są powodem chęci szybkiego wzbogacenia się dla samego wzbogacenia- takie przekroczenia są grzechem ciężkim i nie ma dla nich usprawiedliwienia. W niektórych państwach stosowano wobec takich przekroczeń czapę. Kiedyś i w PRL- u również. W lutym 1965 zastosowano taką karę na Stanisławie Wawrzeckim dyrektorze stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Handlu Mięsem. Woda jest artykułem pierwszej potrzeby ludności i monopolowe spekulowanie wodą powinno być pod szczególnym dozorem.

odbiorca wody
odbiorca wody
5 lat temu

[quote name=”P X T”]Nadużywanie emotek świadczy o niezrównoważeniu psychicznym.[/quote]
nie…świadczy o tym że się z tego śmieję i mam poczucie humoru….śmiech to zdrowie….ja przynajmniej pisałem na temat…a twoje nie pisanie na temat świadczy że nie masz nic do powiedzenia merytorycznie?

P X T
P X T
5 lat temu

Nadużywanie emotek świadczy o niezrównoważeniu psychicznym.

odbiorca wody
odbiorca wody
5 lat temu

Problem polega na tym że nie ma konkurencji i jest monopol a monopol oznacza dowolne dyktowanie cen i drożyznę 😆
Na przykład prąd można kupić u różnych dostawców taniej…a wodę można w Olkuszu kupić tylko w Olkuskich wodociągach 😆
Poza tym istnieje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów….czy on nie może nic zrobić?
Dlaczego nie mogę kupić tej tańszej wody Miechowskiej albo wody w konkurencyjnej uczciwej cenie?
Dlaczego ja jako konsument muszę płacić 3 razy drożej niż w Miechowie? 😆
Czym różni się ta olkuska woda od tej miechowskiej?
Skład wody jest pewnie ten sam a cena 3 razy wyższa 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
Moje prawa jako konsumenta są naruszane….mówiąc wprost: jestem dojony z kasy jak krówka z mleka 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 :-*

nabagno
nabagno
5 lat temu

Oj Nabagło , Nabagło – znając Cię wiem ze nie potrafisz poprawnie sformułować prostego zdania a co dopiero napisać taki artykuł . Myślę że Rada Nadzorcza WPWiK wyjaśni kto napisał i opłacił zamieszczenie tego artykułu w gazecie . Dałeś się chłopie w manipulować w rozgrywki miernych polityków i pewnie za to bekniesz , a wstyd pozostanie. Gdybyś był człowiekiem honoru to masz szansę na opublikowanie prawdy.

Theon
Theon
5 lat temu

długoletni pracownik czy długoletnio emerytowany, bo z tytułu to nie wynika ?
tak czy siak Panie emeryt , może Pan od dzisiaj chodzić z plastikowym czerwonym nosem na gumce 🙂

parafian
parafian
5 lat temu

Panie Stanisławie Nabagło najlepsza na tą okoliczność będzie jak zamówicie Mszę Św.u tego fachowca od kasy ks.proboszcza w Rodakach co ochota ale w tą okoliczności to co najmniej 150 zł za Mszę Św.

lolo
lolo
5 lat temu

Pytanie do autora artykułu – ” Długoletni emerytowany pracownik PWiK Sp. z o.o.
Stanisław Nabagło ” – kto faktycznie napisał ten artykuł i za niego zapłacił ?

Młody
Młody
5 lat temu

CD
Pozycja na liście i wielkość ceny wody i ścieków w Polsce wg. http://cena-wody.pl/wykres_gospodarstwa_domowe:

75 Olkusz – 15,29
177 Chrzanów – 13,39
324 Zawiercie – 10,46
423 Wolbrom – 10,59
640 Tarnów – 9,03
726 Dębica – 8,50

magic
magic
5 lat temu

[quote name=”Młody”]
75 Olkusz – 15,29,
164 Myślenice – 12,58,
255 Brzesko – 11,25
476 Kraków – 9,40
586 Proszowice – 8,68
656 Bochnia – 8,27
738 Bobowa – 7,70
897 Miechów – 6,24
928 Wąsewo – 4,45
…[/quote]
No na to właśnie czekałem, długo nie trzeba było.
Kraków – ilość odbiorców na 1 km sieci wodociągowej 4 razy wiekszy niż w Olkuszu, zużycie wody na mieszkańca (wliczane bary i przedsiębiorstwa) 3 razy większa niż w Olkuszu.
Myślenice, nie jestem przygotowany – ale sprawdzę.
Proszowice, Bochnia i sławny Miechów – nie dostosowały aglomeracji do wymogów UE i będą płacić kary od każdego nieskanalizowanego odbiorcy wody. We wsiach w powiecie miechowskim ludzie nawet nie znają numeru telefonu do odbiorcy ścieków, tam takich usług się prawie nie prowadzi, znam osobiście ludzi, którzy na pytanie jak często wywożą szambo robili wielkie oczy, przecież szambo na pole się wylewa to nawóz.
Tak więc niej proporcje. Swoją drogą Wąsewo – sprawdzę bo to jest nadzwyczajna cena, nie wiem ale poczytam. To nie chodzi o przerzucanie się danymi ale warto czasami postarać się zrozumieć dlaczego tak jest i czy jest to słuszne.

AbDuL
AbDuL
5 lat temu

Jak sobie wspominam burdel, który kanalarze zrobiły w trakcie realizacji tej wychwalanej inwestycji na Pomorzanach to śmiem wątpić, że w tym cyrku brał udział jakikolwiek inżynier. No może poza takim z tytułem kupionym na targu.

Młody
Młody
5 lat temu

Pozycja na liście i wielkość ceny wody i ścieków w Polsce wg. http://cena-wody.pl/wykres_gospodarstwa_domowe:

75 Olkusz – 15,29
164 Myślenice – 12,58
255 Brzesko – 11,25
476 Kraków – 9,40
586 Proszowice – 8,68
656 Bochnia – 8,27
738 Bobowa – 7,70
897 Miechów – 6,24
928 Wąsewo – 4,45

A może by tak dziennikarze Przegladu Olkuskiego sprawdzili i podali do wiadomości jak są wypłacane nagrody jubileuszowe w Miechowskich wodociągach np. …

magic
magic
5 lat temu

A oto kilka wspomnień z artykułów sponsorowanych Burmistrza Piaśnika
1. http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/aktualnosci/229-wiesci-z-urzedow/wiesci-olkusz/11461-ocena-funkcjonowania-prowadzenia-spraw-kadrowo-placowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-w-olkuszu
ważniejsze : „Średnie wynagrodzenie brutto pracownika Urzędu wyniosło w 2014 r. – 3.610,00 zł (bez ścisłego Kierownictwa Urzędu, tj. bez pięciu osób – Burmistrza, dwóch zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza). – wraz ze ścisłym kierownictwem jak dodamy ilość osób i ich uposażenie + nagrody + premie + nagrody to wychodzi prawie 4.100,00 , ale Burmistrz lubi manipulować danymi aby wyglądały lepiej.
2. http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/polityka/10658-polityczna-jatka-na-sesji
A teraz kolega, biznes łączy.
„Z takimi zarzutami stanowczo nie zgodził się ich adresat. – Szanowni Państwo, tutaj pan Janusz Dudkiewicz powiedział m. in., że nie dotrzymuję słowa. Nie spotkałem się jeszcze w swoim życiu zawodowym, żeby ktokolwiek mi powiedział, że nie dotrzymuję słowa. Jestem konsekwentny i jeśli z kimś rozmawiam, zawsze dotrzymuję słowa. I to mnie cechuje.- kto to powiedział, Roman Piaśnik”
3.

magic
magic
5 lat temu

Żebyś się nie zdziwił jak dopadnie cie sprawiedliwość. W Biurze pracuje 5 osób, co można znaleźć na BIPie.[/quote]
Szkoda, że nawet w UM nie wiedzą, że tam tyle osób pracuje. Dzisiaj o godznie 14:00 dzwoniłem do UM i poprosiłem o połączenie z tym właśnie działem, otrzymałem odpowiedź, że niestety nie jest to możliwe, bo jest piątek i ten wydział pracował tylko do godziny 13:00, zdziwiłem się i spytałem czy na pewno nikt nie jest obecny, odpowiedź niestety nie, bo w wydziale pracują tylko dwie osoby i obie pracowały do 13:00 w dniu dzisiejszym. Bip – bipem, a rzeczywistość – rzeczywistością.

magic
magic
5 lat temu

Cena jest najwyższa w Małopolsce !!!
podam kilka faktów, że woda jest najdroższa (cena netto woda + ścieki do tego 8 % VAT aby lepiej było porównać wszystkie ceny są netto)
Olkusz – 12,55
Bukowno – 12,95
Bolesław – 11,84
Klucze – 12,42
Bobolice -26,47
Kalwaria Zebrzydowska – 21,37
Mikołów – 20,94
Mszana – 19,61
Maków Podhalański – 19,59
Czechowice Dziedzice – 18,05
Mysłowice – 16,67
Dąbrowa Górnicza – 16,65
Krzeszowice – 16,26
Tarnowskie Góry – 15,63
Michałowice – 15,00
Będzin – 13,76
Nowy Sącz – 13,64
Rybnik – 13,62
Bytom – 13,37
Sosnowiec – 13,37
Skawina – 13,37
Piekary Śląskie – 13,36
Świętochłowce – 13,36
Zabrze – 13,31
Jaworzno – 13,13
Pszczyna – 13,10
Katowice – 13,07
Nowy Targ – 12,97
Żory – 12,91
Sanok – 12,89
Tak więc nie najdroższa w małopolce, a nawet nie najdroższa w śląskim i w całej polsce.
Zdaję sobie sprawę, że przytoczenie tych faktów nic w myśleniu i mówieniu niektórych nic nie zmieni, klapki na oczy i wio.
Jeszcze jedno warto przeczytać, naprawdę warto:
http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/aktualnosci/wiesci-z-urzedow/wiesci-olkusz/13279-ceny-wody-i-odbioru-sciekow-w-2016-r

magic
magic
5 lat temu

Dla zainteresowanych:
1. koszty promocji nie wiadomo czego? a tak promocja bur mistrza
http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1214340.html
o łańcuchu zapomnieli wspomnieć, a z racji wieku zapomniał wszak już wiek emerytalny!
2. wypowiedzi pozostałych wspólników.
http://www.wiadomosciolkuskie.pl/
Oczywiście tech trzech się myli i ne zna się na niczym, ale rzeczowo piszą, podają wartości, kwoty, wdać, że poznali i znają działalność przedsiębiorstwa , dlatego nigdy do publicznej debaty na temat działalności wodociągów nie dojdzie bo Miłościwie Nam Panujący bur mistrz wie, że woda z kranu pochodzi.
Olkusz i jego Mistrz się pogrąża coraz bardziej najpierw ZKG teraz PWiK co dalej, może Radę Miejską rozwiąże jak zacznie przeszkadzać, albo ostentacyjnie wyjdzie z posiedzenia RM, wychodzenie opanował do perfekcji, tylko kuźwa z UM wyjść nie chce – szkoda może trzeba mu w tym pomóc.