e mail

Artykuł sponsorowany sfinansowany ze środków własnych autora
Czyli krótka rozprawka, jak użyć demagogii w próbie przejęcia kontroli nad dobrze działającą Spółką.

Dla wielu samorządowców nie ma bardziej pożądanej zdobyczy niż przejęcie kontroli, czyli stanowisk w Zarządzie dobrze prosperującej Spółki należącej do gminy lub kilku gmin. Wiadomo, chodzi o władzę, wpływy i pieniądze. Jak tego dokonać? Najlepiej przez zarzucenie niegospodarności, układów i wynikającej z nich braku kompetencji oraz drożyzny świadczonych usług, która uderza w obywateli. Takie zarzuty muszą być jednak prawdziwe, gorzej gdy nie znajdują potwierdzenia, bo wtedy można się ośmieszyć. Groźba śmieszności nie zniechęca jednak Burmistrza Olkusza przed próbami odwołania Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik już od dawna złym okiem patrzy na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Nie ukrywa, że chętnie wymieniłby Zarząd Spółki, ale nie może, bo PWiK zostało powołane do życia przez kilka gmin, które są udziałowcami. Burmistrzowi Olkusza brakuje więc głosów aby dopiąć swego, chociaż słowo brakuje to eufemizm, zważywszy, że jako jedyny chce nieprzemyślanych zmian. Pozostali Wspólnicy chcą zmian, które będą korzystne dla mieszkańców i przedsiębiorstwa. Odzwierciedliło się to 21 czerwca 2016 roku, gdy Rada Nadzorcza PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu pięcioma głosami „za” przy jednym „przeciw” podjęła decyzję o przedłużeniu kadencji Zarządu Spółki. Wszystkie gminy-udziałowcy: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze pozytywnie oceniły działalność PWiK oraz pracę Zarządu co pokazało głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników oraz wcześniejsze przedstawicieli gmin w Radzie Nadzorczej. Skoro Burmistrz Olkusza widzi sprawę inaczej niż pozostali wspólnicy, to nasuwa się pytanie – co się nie podoba Romanowi Piaśnikowi? Udzielając między innymi absolutorium Zarządowi Spółki pokazuje, że tak naprawdę sam sobie przeczy. Spróbujmy zatem przeanalizować jakich argumentów używa niezadowolony włodarz Miasta i Gminy Olkusz.

Z wypowiedzi Burmistrza można odnieść wrażenie, że niezbyt sprzyja on projektowi realizowanemu przez PWiK pn.„Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, który jest przecież konieczny, gdyż rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest wymuszana przez przepisy unijne. Co więcej, początkowo wartość Projektu wynosiła ponad 215 mln zł. Działania PWiK ukierunkowane na oszczędności, spowodowały zmniejszenie tej kwoty do 207 mln zł przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu realizowanych inwestycji. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 122 mln zł. Za te pieniądze wybudowanych zostało 66,2 km sieci kanalizacyjnej i zmodernizowano 2,62 km już istniejących kanałów. Powstało też 21 przepompowni ścieków sanitarnych oraz przebudowana została oczyszczalnia ścieków w Olkuszu. W ramach programu wybudowano też 17,7 km sieci wodociągowej, a modernizacji zostały poddane 48,19 km istniejącej sieci. Było to największe przedsięwzięcie na terenie wszystkich czterech gmin. Realizowane i planowane inwestycje nie tylko zapewnią ciągłość i bezpieczeństwo dostarczania wody oraz odbiór i skuteczne oczyszczanie ścieków, ale stanowią podstawę do tego żeby rozszerzać swoje usługi dla nowych odbiorców. Każdorazowo zwiększenie zakresu inwestycji było akceptowane przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników PWiK Sp. z o.o., w tym też Burmistrza Olkusza, który dysponuje 64,38 % udziałów Spółki i dzięki nim mógł każdą sprawę rozstrzygnąć na jej korzyść lub niepowodzenie. Ale dlaczego miałby głosować „przeciw” skoro wspomniany feralny projekt w głównej mierze swoim zakresem obejmuje właśnie Gminę Olkusz. To właśnie w gminie Romana Piaśnika realizowano największy zakres rzeczony projektu, bo aż 57%. Inwestycja w Gminie Olkusz była również największą pod względem kosztowym. Wartość zrealizowanych prac wyniosła tu „tylko” albo „aż” około 118 milionów złotych. Na realizację takich inwestycji Gmina z pewnością długo nie mogłaby sobie pozwolić z pieniędzy budżetu.

Projekt został zrealizowany w terminie. Przeprowadzone kontrole przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie wykazały uchybień. Uchybień nie stwierdzono, a jednak Burmistrz Olkusza wie swoje. Utrzymuje on, że na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt przeznaczono kwotę 5 665 806 zł, a oprócz tego na usługi Inżyniera Kontraktu, Pomoc Techniczną i nadzór autorski wydano 4 260 818,76 zł. Jak się okazuje, prawda jest inna. Kwota wynagrodzeń wypłaconych dla 6,5 etatów pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt to ok. 2,7 mln zł – są to wynagrodzenia brutto za okres 8 lat. Wynika z tego, że średnie wynagrodzenie pracownika wynosiło ok. 3,25 tys. zł netto. Konieczność zaangażowania w proces inwestycyjny: Pomocy Technicznej, Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego wynika ze specyfiki projektów unijnych oraz procesów inwestycyjnych – zgodnie z prawem budowlanym, które wymaga zapewnienia odpowiedniej kadry. JRP odpowiedzialna była za przygotowanie, wdrożenie, koordynowanie oraz rozliczenie procesu inwestycyjnego w zgodzie z zapisami Umowy o Dofinansowanie i wytycznymi. Zapisy prawa budowlanego określają uprawnienia i obowiązki uczestników procesu budowlanego tj. zapewnienie nadzoru autorskiego dla realizowanych inwestycji, zapewnienie nadzoru inwestorskiego – który realizowany był przez Inżyniera Kontraktu. Wszystkie kontrakty były prowadzone w oparciu o prawo budowlane i obowiązujące Przedsiębiorstwo procedury, co wymuszało wprowadzenie instytucji Inżyniera Kontraktu. W tym przypadku ludzie roztropni, a za takich należy uznać czytelników, z pewnością muszą się mocno zdziwić. Jak to? Burmistrz Olkusza, jako zarzut wobec PWIK stawia to, że wywiązuje się z zawartej umowy o dofinansowanie i działa w zgodzie z zapisami prawa budowlanego? Po analizie wystąpień Pana Romana Piaśnika, można dojść do wniosku, że nie do końca rozumie on istotę projektów unijnych i zapisów prawnych obowiązujących przy ich realizacji. W takim odbiorze wypowiedzi Burmistrza Olkusza może utwierdzać jego krytyczne stanowisko do zlecenia firmom zewnętrznym nadzoru nad zamówieniami publicznymi i realizacji działań promocyjnych. Jeśli pozyskuje się pieniądze z Unii Europejskiej i projekt zakłada tego typu działania, to nie można tego zaniechać. Nie można przecież wziąć 122 mln zł dofinasowania unijnego i potem łamiąc zawartą umowę, czynić po swojemu, nie oglądając się na nic. Takie postępowanie po pierwszej kontroli zaowocowałoby anulowaniem projektu i cofnięciem dotacji. Roman Piaśnik zdaje się tego nie dostrzegać.

Na końcu coś, co zawsze pobudza wyobraźnię i niezdrowe emocje, czyli pieniądze. Tutaj zawsze można uderzyć w czułe struny, bo co może wzbudzić największą zazdrość? Otóż to, że ktoś zarabia więcej i jeszcze dostaje nagrody jubileuszowe. Łatwo o emocje, ale i łatwo przejść „o jeden most za daleko” i tak się też stało w tym wypadku. Pan Burmistrz zupełnie zignorował to, że wysokość uposażenia i przyznanych świadczeń ustala dla Zarządu Zgromadzenie Wspólników w oparciu o Ustawę o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Jest to akt prawny regulujący wysokość zarobków osiąganych przez menedżerów przedsiębiorstw, spółek państwowych i samorządowych. Natomiast nagrody jubileuszowe są elementem płacowym, funkcjonującym nie tylko w przedsiębiorstwach wodociągowych, ale też komunalnych, co więcej są elementem płacowym w sferze budżetowej i samorządowej, a więc i olkuskim ratuszu. Doszliśmy więc do sedna sprawy, przekraczając ten „most”, Roman Piaśnik powinien obecnie zrezygnować z wszelkich nagród, w tym oczywiście z jubileuszowych a może również emerytury.

Burmistrz Olkusza starając się udowodnić niegospodarność Zarządu Spółki przytacza kwoty, jakimi musi dotować dostarczaną dla mieszkańców miasta i gminy wodę. Niestety, ani słowem nie wspomina, o dodatkowych wpływach z tytułu podatku od nieruchomości. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu tylko w 2015 roku odprowadzi do kasy magistratu 2 965 708 zł przy czym wysokość dopłaty do taryf wynosiła 1 444 779 zł. Łatwo zatem obliczyć, że zysk dla Miasta i Gminy Olkusz osiągnie poziom 1 520 928 zł. Nie jest to mała kwota, ale jakoś umknęła Panu Burmistrzowi. Czy celowo? Na to pytanie, po powyższej lekturze, każdy będzie potrafił odpowiedzieć.

Szanowny Panie Burmistrzu w swojej kampanii obiecywał Pan mieszkańcom wsłuchiwanie się w ich problemy, pomoc i godne życie. Niedługo miną 2 lata Pana rządów a jak na razie ciężko doszukać się zasług dla naszej Gminy. Ile stworzył Pan nowych miejsc pracy? Jak duży kapitał zagraniczny został ulokowany w naszym mieście? Czy warunki życia mieszkańców się polepszyły? Ich płace są wyższe? Panie Burmistrzu nie można atakować ludzi którym firma zapewnia adekwatne wynagrodzenia za ich ciężką pracę oraz stwarza godne warunki życia. Zwolnienia tylko i wyłącznie dla uzyskania ograniczenia etatów wiążą się z nowymi bezrobotnymi którzy trafią do Urzędu Pracy. Czy ma Pan dla nich jakąś alternatywę? Ważniejszą rzeczą jest odpowiednie zagospodarowanie pracowników tak aby pracownik zarobił na swoją wypłatę i przyniósł chociażby minimalny zysk pracodawcy. PWiK jest jednym z niewielu stabilnych pracodawców na terenie naszej gminy.

Szanowny Panie Burmistrzu proszę podsumować najpierw własną pracę na rzecz gminy i mieszkańców, a dopiero później puentować innych.

Długoletni emerytowany pracownik PWiK Sp. z o.o.
Stanisław Nabagło

86
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
86 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
mikicvetrówww......,,,.....xcxcxcxc Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
urlopy?
urlopy?

dlaczego jeszcze nie ma ataków pracowników pana burmistrza? Czyżby propaganda była na urlopie ? Chyba że już szykowany jest artykuł sponsorowany wycelowany w Pana S.N.? Oczywiscie nie będzie podpisany jako burmistrz, tylko jeden z jego ulubionych radnych

Młody
Młody

Uważam że w kolejnych wyborach cała czwórka (2 burmistrzów i 2 wójtów) przewiezie się na wodociągach przez swoje nieudolne działania czy też przyzwolenie na ceny za wodę i kanalizację i razem z prezesem odpłyną wszyscy w niebyt na fali braku akceptacji wyborców do zbyt wysokich i ciągle rosnących opłat będących konsekwencją układowej, dwukrotnie wyższej od niezbędnej wysokości zatrudnienia, nieuzasadnionych wysokości płac i nagród oraz kosztów i jakości realizowanych inwestycji …

Ogłoszenia płatne
Ogłoszenia płatne

Burmistrz pisze w odpowiedzi do Radnych, że na ogłoszenia w gazetach lokalnych w 2015 wydał ponad 68 tys. zł. Dodatkowo MOK w tym samym roku wydał na ogłoszenia płatne ponad 5 tys. zł, MOSiR ponad 20 tys. zł. Daje to kwotę ponad 90 tys. zł.
Czy tak działa dobry gospodarz?

Warto poczytać interpelację Radnych i odpowiedź Burmistrza
http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1214340.html

Polako
Polako

Wczytując sie w pismo pana Nabagly muszę stwierdzić ze beznadziejnosc działań Romana Piasnika w roli burmistrza Olkusza sięga zenitu , przecież ten człowiek nic nie potrafi , natychmiast powinien zawiesić emeryturę , pobieranie dwóch uposażeń w sytuacji szukania oszczędności powinien zacząć od siebie , jak on może ludziom spojrzeć w oczy , pana działania są moralnie niedozwolone , nikt tego panu jeszcze nie powiedział ? Nie chcemy takiego burmistrza po którym pozostaje tylko „smród” , i skłócone ,podzielone społeczeństwo , burmistrza który zamiast oszczędzać zatrudnia pracownikow działu promocji dla tworzenia PR , wstyd , mijają 2 lata rządów , niech… Czytaj więcej »

frankiewicz
frankiewicz

a tu podsyłam artykuły burmistrzów, jest ciekawiej napisane
http://www.wiadomosciolkuskie.pl/

a co do MŁODEGO – kolego drogi nie martw się bo już może od przyszłego roku będzie ustawa taka jak jest za Prąd czy gaz, że wszystko jest ustalane odgórnie. Będą jakieś wskaźniki i na podstawie nich będzie wyliczana cena i wtedy już ani Zarządy wodociągów, ani Burmistrzowie nie będą mieli nic do gadania i nie będzie takich przepychanek. A druga spraw to jest plan restrukturyzacji tylko Pan Piaśnik nie chodzi na spotkania więc o nim nie wie…..dodam że nie chce nawet wiedziec…..

Rafał
Rafał

[quote name=”Ogłoszenia płatne”]Burmistrz pisze w odpowiedzi do Radnych, że na ogłoszenia w gazetach lokalnych w 2015 wydał ponad 68 tys. zł. Dodatkowo MOK w tym samym roku wydał na ogłoszenia płatne ponad 5 tys. zł, MOSiR ponad 20 tys. zł. Daje to kwotę ponad 90 tys. zł. Czy tak działa dobry gospodarz? Warto poczytać interpelację Radnych i odpowiedź Burmistrzahttp://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1214340.html%5B/quote%5DPanie Romanie, błagam odejdź na tą emeryturę. Ja rozumiem, że masz aspiracje na drugą kadencję i dlatego płacisz promocji niezłą kwotę za swój PR ale weź odejdź z honorem. Kiedyś Miller powiedział, nie ważne jak zaczynasz ale ważne jak kończysz. Ja rozumiem,… Czytaj więcej »

ooo
ooo

czy te artykuły pisała jedna osoba? bo dla mnie to jest ten sam tekst tylko kto inny sie podpisał

frankiewicz
frankiewicz

skoro pytania są takie same, dane do tych pytań takie same, zdanie burmistrzów na ten temat takie same, to ciężko odpowiedzieć inaczej…….

Rafał
Rafał

[quote name=”ooo”]czy te artykuły pisała jedna osoba? bo dla mnie to jest ten sam tekst tylko kto inny sie podpisał[/quote]
W dziwny sposób autor przytacza szczegółowe dane dot. funkcjonowania Wodociągów i inwestycji pomimo, że niby jest na emeryturze? Że niby te liczby miał w głowie?

Młody
Młody

Artykuł nie jest obiektywny, jest filozofią Kalego przez Kalego napisany:„ … Na końcu coś, co zawsze pobudza wyobraźnię i niezdrowe emocje, czyli pieniądze. Tutaj zawsze można uderzyć w czułe struny, bo co może wzbudzić największą zazdrość? Otóż to, że ktoś zarabia więcej i jeszcze dostaje nagrody jubileuszowe. …” To nie jest zazdrość tylko brak zgody 80 tysięcy klientów wodociągów na pobieranie od nich haraczu, w zwiększonej cenie za wodę i kanalizację, na tak wysokie pensje oraz na dodatkowe co 5 lat wypłacane nagrody jubileuszowe w wysokości nawet siedmiokrotnego pobieranego wynagrodzenia skutkujące wypłatami w wysokości kilkudziesięciu tysięcy zł. Oczywiście że byli… Czytaj więcej »

Rafał
Rafał

[quote name=”Młody”]Artykuł nie jest obiektywny, jest filozofią Kalego przez Kalego napisany:„ … Na końcu coś, co zawsze pobudza wyobraźnię i niezdrowe emocje, czyli pieniądze. Tutaj zawsze można uderzyć w czułe struny, bo co może wzbudzić największą zazdrość? Otóż to, że ktoś zarabia więcej i jeszcze dostaje nagrody jubileuszowe. …” To nie jest zazdrość tylko brak zgody 80 tysięcy klientów wodociągów na pobieranie od nich haraczu, w zwiększonej cenie za wodę i kanalizację, na tak wysokie pensje oraz na dodatkowe co 5 lat wypłacane nagrody jubileuszowe w wysokości nawet siedmiokrotnego pobieranego wynagrodzenia skutkujące wypłatami w wysokości kilkudziesięciu tysięcy zł. Oczywiście że… Czytaj więcej »

Rooccoo
Rooccoo

[quote name=”Rafał”][quote name=”ooo”]czy te artykuły pisała jedna osoba? bo dla mnie to jest ten sam tekst tylko kto inny sie podpisał[/quote]
W dziwny sposób autor przytacza szczegółowe dane dot. funkcjonowania Wodociągów i inwestycji pomimo, że niby jest na emeryturze? Że niby te liczby miał w głowie?[/quote]
Wszystko to lipa inspirowana przez układ, który ściąga do pomocy emerytów bo sam nie daje rady. Ktoś kto ma choć trochę oleju w głowie to na takie odgrzewane odgrzewane kotlety nie da się nabrać.

zuzia
zuzia

Rafał każdy mieszkaniec ma dostęp do takich informacji, wystarczy pójść i się zapytać. Pan Piaśnik też, choć ciągle się żali że on nic nie wie i nikt mu nic nie chce dać. Po pierwsze woda w olkusza nie jest najdroższa tylko w środku stawki.Skoro piszesz o haraczu to zacznij najpierw naciskać na Burmistrza żeby poszedł przykładem innych miast w polsce i gmin ościennych i nie ściagał haraczu w postaci podatku, a to jest kilka milionów i już będziesz miał wodę tańszą do 20%. Naciskaj go żeby przeszczegał przepisy o przyłączach kanalizacyjnych i już będą ścieki tańsze do 40%, wystarczy tylko… Czytaj więcej »

emeryt?
emeryt?

Nieźle musi być w tych wodociągach, że emerytowanych pracowników stać na pisanie artykułów sponsorowanych i że są tak przywiązani do firmy, że nawet na emeryturze sypią z rękawa szczegółowymi informacjami o finansach przedsiębiorstwa 🙂Ludzie, w końcu dowiadujemy się czegokolwiek o PWiKu, ale komuś to musi być bardzo nie na rękę. Do tej pory wszyscy narzekali na drogą wodę i ścieki, politycy przed wyborami jak jeden zapewniali, że się dobiorą do PWiKu, a jak teraz ktoś to robi, to się na nim wiesza psy. Wcześniej każdy głośno mówił, że w wodociągach źle się dzieje, a teraz nagle wszystko jest dobrze? Woda… Czytaj więcej »

odbiorca wody
odbiorca wody

„Projekt został zrealizowany w terminie. Przeprowadzone kontrole przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie wykazały uchybień. Uchybień nie stwierdzono,” Mnie jako odbiorcy wody to nie obchodzi że projekt jest w terminie, że kontrole nie wykazały uchybień….to sprawa wodociągów i urzędów a nie odbiorców wody…!!!!!!!!!!!Mnie obchodzi cena i jakość wody !!!!!!!!!!!!Cena jest najwyższa w Małopolsce !!! Dlaczego? Bo tam pracuje 230 osób….a mogłoby pracować 180 ale wydajniej – zwolnić 50 osób a pozostałym przekazać ich obowiązki………..albo nikogo nie zwalniać ale obniżyć wszystkim pensje o 500 zł i woda byłaby tańsza… 😆 Ale nie… Czytaj więcej »

odbiorca wody
odbiorca wody

„Natomiast nagrody jubileuszowe są elementem płacowym, funkcjonującym nie tylko w przedsiębiorstwach wodociągowych, ale też komunalnych, co więcej są elementem płacowym w sferze budżetowej i samorządowej, a więc i olkuskim ratuszu”

tylko że urząd miasta nie sprzedaje drogiej wody 😆 😀 😀 😀 😀 😀
a wy na rynku gdy sprzedajecie drogą wodę to jest ktoś taki jak KLIENT….
mówią nawet że „Klient nasz Pan”….słyszeliście o czymś takim? nie? więc niskie koszty płac w wodociągach = niższa cena wody….pomyśleliście o tym? nie…gdzie tam…po co obniżać płace? przecież odbiorca wody i tak zapłaci drogo za wodę…nie ma wyjścia nie? 😆 😀

Młody
Młody

Żołnierzom zawodowym w Polsce przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:– po dwudziestu latach czynnej służby wojskowej — 75 %,– po dwudziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej — 100 %,– po trzydziestu latach czynnej służby wojskowej — 150 %,– po trzydziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej — 200 %,– po czterdziestu latach czynnej służby wojskowej- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. A czy ktoś słyszał aby gdzieś w Polsce, Europie czy w świecie wypłacano takie nagrody jubileuszowe jak w olkuskich wodociągach:– za 10 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego, – za 15 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,– za… Czytaj więcej »

mieszkańcy
mieszkańcy

Układ coraz bardziej się pogrąża opłaca emerytów podstawia teksty aby wypowiadali się jak dobrze pracują wodociągi . My mieszkańcy wiemy że w wodociągach dzieje się żle . Układ powinien pęknąć i na pewno w przyszłości pęknie i dopiero ludzie dowiedzą się prawdy…

zuzia
zuzia

Młody i odbiorca wody. Widać że Wasze umysły są bardzo ograniczone i to mega ograniczone. Takie bzdury piszecie że takie osoby jak Wy to najlepiej pominąć w rozmowie bo szkoda nerwów i życia na pajaców. Osoby kompetentne informują w jaki sposób można zredukować koszty wody + ścieków, informują o tym że restrukturyzacja się zaczyna, a Wy dalej o jakiś jubileuszach i o 230 pracowników, to kurw….zwolnijcie 100 osób i po 2 tygodniach będziecie kupować wode w biedronce bo w kranach przestanie płynąć. Albo sami się zatrudnijcie w wodociągach skoro są tam takie dobre pensje, będziecie akurat pracować 24 na dobę… Czytaj więcej »

edziu
edziu

Podobno związki z podległych placówek Piaśnika szykują się na jakąś akcję…. hm…..ciekawe co to będzie…..

olkuszek
olkuszek

A ja mam pytanie o OPS w Olkuszu. Czy skoro wodociągi są bee, to ktoś dostrzega że w OPS-sie olkuskim wcale nie jest lepiej? Wiem, że tych dwóch instytucji nie ma co porównywać ze sobą ale może by w końcu jaśnie panujący Pan Burmistrz przyjrzał się tam pracującym Paniom. Mało tego, wyjaśnił na jakich zasadach działaj tam bezpłatne porady prawne! Wygląda na to, że są one fikcją przynajmniej w Olkuszu.

porady
porady

o porady prawne pytaj staroste bo to na szczeblu powiatowym wprowadzili

MMM
MMM

Zarząd wodociągów podajcie się do dymisji straciliście całkowicie zaufanie mieszkańcow nas odbiorców wody.

RX
RX

Panie prezesie Szylko niech pan zostawi przedsiębiorstwo Olkuskie Olkuszanom a pan niech wraca na swoje włoście do Krakowa do byłego pracodawcy który został skazany.

Wiesia
Wiesia

W jednostkach samorządowych jest po 40 latach pracy 300% płacy brutto czyli 3 pensje. A w wodociągach po 40 latach pracy jest 700% płacy brutto czyli 7 pensji. To o czym my tu mówimy. Chciałabym też zobaczyć paski płacowe w wodociągach na wszystkich stanowiskach, wtedy by można porównywać te jubileusze tak na prawdę. Rozgonić to towarzystwo póki nie jest za późno. Pewnie burmistrzowi się nie uda w tej kadencji ale w następnej kto wie.

Już czas
Już czas

Burmistrzu prosimy podaj się do dymisji.

Lud pracujący miast i wsi cię o to prosi.

ooo
ooo

a ja gratuluję Panu Stanisławowi emerytury, bo taki tekst w gazecie to musi ładnie kosztować

Młody
Młody

[quote name=”Wiesia”]W jednostkach samorządowych jest po 40 latach pracy 300% płacy brutto czyli 3 pensje. A w wodociągach po 40 latach pracy jest 700% płacy brutto czyli 7 pensji. To o czym my tu mówimy. Chciałabym też zobaczyć paski płacowe w wodociągach na wszystkich stanowiskach, wtedy by można porównywać te jubileusze tak na prawdę. Rozgonić to towarzystwo póki nie jest za późno. Pewnie burmistrzowi się nie uda w tej kadencji ale w następnej kto wie.[/quote]

Też tak uważam że dopiero następny, inny, prawdziwy Burmistrz, będzie chciał i potrafi sprowadzić wodociągi do normalności …

Już czas
Już czas

Burmistrza wybrało 7800 mieszkańców gminy a pan Szylko został przywieziony do Olkusza w teczce przez pana Sareckiego i pana Ryszkę jemu nie zależy na mieszkańcach Olkusza ponieważ w każdej chwili wyjedzie i ślad po nim zaginie.

odbiorca wody
odbiorca wody

to jakaś paranoja żeby największe miasto nie miało w wodociągach nic do powiedzenia a pozostali prezesowie i wójtowie zgadzali się żeby ich mieszkańcy płacili za najdroższą wodę w okolicy 😆 Odbiorca wody to ich pracodawca !!! Mają pracodawcę w nosie i nie obniżają kosztów płac, premii i ceny wody to won !!! :-* to my mieszkańcy Olkusza utrzymujemy to towarzystwo i płacimy im pensje i nagrody jubileuszowe w wysokich rachunkach za wodę a nie mamy nic do powiedzenia poprzez wybranego Burmistrza…. KOMEDIA 😀 PAŃSTWO w PAŃSTWIE !!! 😀 Trzeba rozgonić to towarzystwo wzajemnej adoracji i obciąć im pensje i etaty… Czytaj więcej »

Romuald
Romuald

Panie Stanisławie. Od zawsze znany Pan był z przymilania się władzy. Napisali Panu pismo, które bez zrozumienia Pan podpisał, niczym nie ryzykując; bo z pracy już nie wyrzucą, a ponieważ mieszka Pan w innej gminie, to i konsekwencji innych nie może być. Takich bohaterów jak Pan (jeżeli można nazwać to bohaterstwem) mamy obecnie na kopki. Ciekawy jestem tylko w jakiej formie dostanie Pan zwrot pieniędzy za artykuł sponsorowany. Podziwiam Pana wiedzę na temat szczegółów księgowych (emeryt), których z głowy prawdopodobnie księgowy by nie przedstawił. (były techniczny pracownik-najlepszym księgowym). Swoim podpisem udowodnił Pan tylko, że PWiK to jedna wielka sitwa.

dyzio
dyzio

[quote name=”zuzia”]Rafał każdy mieszkaniec ma dostęp do takich informacji, wystarczy pójść i się zapytać. Pan Piaśnik też, choć ciągle się żali że on nic nie wie i nikt mu nic nie chce dać. [/quote] 😆 😆 😆 😆
Stachu Nabagło na burmistrza! 😆 😆 😆 On przynajmniej wie i kuma co się dzieje w PWIKu. A Roman dalej płacze, że nic nie wie. 😀 😀 😀

odbiorca wody
odbiorca wody

[quote name=”zuzia”]Młody i odbiorca wody. Widać że Wasze umysły są bardzo ograniczone i to mega ograniczone. Takie bzdury piszecie że takie osoby jak Wy to najlepiej pominąć w rozmowie bo szkoda nerwów i życia na pajaców. Osoby kompetentne informują w jaki sposób można zredukować koszty wody + ścieków, informują o tym że restrukturyzacja się zaczyna, a Wy dalej o jakiś jubileuszach i o 230 pracowników, to kurw….zwolnijcie 100 osób i po 2 tygodniach będziecie kupować wode w biedronce bo w kranach przestanie płynąć. Albo sami się zatrudnijcie w wodociągach skoro są tam takie dobre pensje, będziecie akurat pracować 24 na… Czytaj więcej »

Grzesiu
Grzesiu

[quote name=”Już czas”]Burmistrza wybrało 7800 mieszkańców gminy a pan Szylko został przywieziony do Olkusza w teczce przez pana Sareckiego i pana Ryszkę jemu nie zależy na mieszkańcach Olkusza ponieważ w każdej chwili wyjedzie i ślad po nim zaginie.[/quote]
7800 mieszkańców burmistrz zrobił w konia obiecując WYBIERZ ZMIANY. Szylko najwyżej dwóch, Sareckiego i Ryszkę.

Gminny
Gminny

OLKUSZ JEST MIASTEM STRACONYCH SZANS , dwa lata minęły żadnych iwestycji , przyciągania kapitału , wzrostu miejsc prac , powrotu młodych , brak profesjonalizmu w śięganiu po unijne dotacje i zero dotacji był ostatni dzwonek na to aby rozpocząć dobra zmianę dla Olkusza to burmistrz wypowiedział lokal posłowi , lokal do dzisiaj stoi pusty , może by ogłoszeniem sponsorowanym burmistrz sie wypowiedział w tym temacie , Olkusz jest naprawdę miastem straconych szans , jeżeli państwo tak samo uważacie , a na mieście mówi juz coraz głośniej o tym , to zróbmy oddolny ruch i pozbądźmy sie tego burmistrza , słyszałem… Czytaj więcej »

Minotaur
Minotaur

Stanlej Nabaglo nie wstyd ci. Wykorzystali cie jak dziecko. Żyj sobie spokojnie na emeryturze i nie pchaj się tam o czym nie masz pojęcia. Zobaczymy czego to sie jeszcze chwycą .

magic
magic

Dla zainteresowanych:1. koszty promocji nie wiadomo czego? a tak promocja bur mistrzahttp://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1214340.htmlo łańcuchu zapomnieli wspomnieć, a z racji wieku zapomniał wszak już wiek emerytalny!2. wypowiedzi pozostałych wspólników. http://www.wiadomosciolkuskie.pl/Oczywiście tech trzech się myli i ne zna się na niczym, ale rzeczowo piszą, podają wartości, kwoty, wdać, że poznali i znają działalność przedsiębiorstwa , dlatego nigdy do publicznej debaty na temat działalności wodociągów nie dojdzie bo Miłościwie Nam Panujący bur mistrz wie, że woda z kranu pochodzi.Olkusz i jego Mistrz się pogrąża coraz bardziej najpierw ZKG teraz PWiK co dalej, może Radę Miejską rozwiąże jak zacznie przeszkadzać, albo ostentacyjnie wyjdzie z posiedzenia… Czytaj więcej »

magic
magic

Cena jest najwyższa w Małopolsce !!! podam kilka faktów, że woda jest najdroższa (cena netto woda + ścieki do tego 8 % VAT aby lepiej było porównać wszystkie ceny są netto)Olkusz – 12,55Bukowno – 12,95Bolesław – 11,84Klucze – 12,42Bobolice -26,47Kalwaria Zebrzydowska – 21,37Mikołów – 20,94Mszana – 19,61Maków Podhalański – 19,59Czechowice Dziedzice – 18,05Mysłowice – 16,67Dąbrowa Górnicza – 16,65Krzeszowice – 16,26Tarnowskie Góry – 15,63Michałowice – 15,00Będzin – 13,76Nowy Sącz – 13,64Rybnik – 13,62Bytom – 13,37Sosnowiec – 13,37Skawina – 13,37Piekary Śląskie – 13,36Świętochłowce – 13,36Zabrze – 13,31Jaworzno – 13,13Pszczyna – 13,10Katowice – 13,07Nowy Targ – 12,97Żory – 12,91Sanok – 12,89Tak więc nie… Czytaj więcej »

magic
magic

Żebyś się nie zdziwił jak dopadnie cie sprawiedliwość. W Biurze pracuje 5 osób, co można znaleźć na BIPie.[/quote]
Szkoda, że nawet w UM nie wiedzą, że tam tyle osób pracuje. Dzisiaj o godznie 14:00 dzwoniłem do UM i poprosiłem o połączenie z tym właśnie działem, otrzymałem odpowiedź, że niestety nie jest to możliwe, bo jest piątek i ten wydział pracował tylko do godziny 13:00, zdziwiłem się i spytałem czy na pewno nikt nie jest obecny, odpowiedź niestety nie, bo w wydziale pracują tylko dwie osoby i obie pracowały do 13:00 w dniu dzisiejszym. Bip – bipem, a rzeczywistość – rzeczywistością.

magic
magic

A oto kilka wspomnień z artykułów sponsorowanych Burmistrza Piaśnika1. http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/aktualnosci/229-wiesci-z-urzedow/wiesci-olkusz/11461-ocena-funkcjonowania-prowadzenia-spraw-kadrowo-placowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-w-olkuszuważniejsze : „Średnie wynagrodzenie brutto pracownika Urzędu wyniosło w 2014 r. – 3.610,00 zł (bez ścisłego Kierownictwa Urzędu, tj. bez pięciu osób – Burmistrza, dwóch zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza). – wraz ze ścisłym kierownictwem jak dodamy ilość osób i ich uposażenie + nagrody + premie + nagrody to wychodzi prawie 4.100,00 , ale Burmistrz lubi manipulować danymi aby wyglądały lepiej.2. http://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/polityka/10658-polityczna-jatka-na-sesjiA teraz kolega, biznes łączy.„Z takimi zarzutami stanowczo nie zgodził się ich adresat. – Szanowni Państwo, tutaj pan Janusz Dudkiewicz powiedział m. in., że nie dotrzymuję słowa. Nie spotkałem się jeszcze… Czytaj więcej »

Młody
Młody

Pozycja na liście i wielkość ceny wody i ścieków w Polsce wg. http://cena-wody.pl/wykres_gospodarstwa_domowe:

75 Olkusz – 15,29
164 Myślenice – 12,58
255 Brzesko – 11,25
476 Kraków – 9,40
586 Proszowice – 8,68
656 Bochnia – 8,27
738 Bobowa – 7,70
897 Miechów – 6,24
928 Wąsewo – 4,45

A może by tak dziennikarze Przegladu Olkuskiego sprawdzili i podali do wiadomości jak są wypłacane nagrody jubileuszowe w Miechowskich wodociągach np. …

AbDuL
AbDuL

Jak sobie wspominam burdel, który kanalarze zrobiły w trakcie realizacji tej wychwalanej inwestycji na Pomorzanach to śmiem wątpić, że w tym cyrku brał udział jakikolwiek inżynier. No może poza takim z tytułem kupionym na targu.

magic
magic

[quote name=”Młody”]75 Olkusz – 15,29, 164 Myślenice – 12,58,255 Brzesko – 11,25476 Kraków – 9,40586 Proszowice – 8,68656 Bochnia – 8,27738 Bobowa – 7,70897 Miechów – 6,24928 Wąsewo – 4,45 …[/quote]No na to właśnie czekałem, długo nie trzeba było.Kraków – ilość odbiorców na 1 km sieci wodociągowej 4 razy wiekszy niż w Olkuszu, zużycie wody na mieszkańca (wliczane bary i przedsiębiorstwa) 3 razy większa niż w Olkuszu.Myślenice, nie jestem przygotowany – ale sprawdzę.Proszowice, Bochnia i sławny Miechów – nie dostosowały aglomeracji do wymogów UE i będą płacić kary od każdego nieskanalizowanego odbiorcy wody. We wsiach w powiecie miechowskim ludzie nawet… Czytaj więcej »

Młody
Młody

CD
Pozycja na liście i wielkość ceny wody i ścieków w Polsce wg. http://cena-wody.pl/wykres_gospodarstwa_domowe:

75 Olkusz – 15,29
177 Chrzanów – 13,39
324 Zawiercie – 10,46
423 Wolbrom – 10,59
640 Tarnów – 9,03
726 Dębica – 8,50

lolo
lolo

Pytanie do autora artykułu – ” Długoletni emerytowany pracownik PWiK Sp. z o.o.
Stanisław Nabagło ” – kto faktycznie napisał ten artykuł i za niego zapłacił ?

parafian
parafian

Panie Stanisławie Nabagło najlepsza na tą okoliczność będzie jak zamówicie Mszę Św.u tego fachowca od kasy ks.proboszcza w Rodakach co ochota ale w tą okoliczności to co najmniej 150 zł za Mszę Św.

Theon
Theon

długoletni pracownik czy długoletnio emerytowany, bo z tytułu to nie wynika ?
tak czy siak Panie emeryt , może Pan od dzisiaj chodzić z plastikowym czerwonym nosem na gumce 🙂

nabagno
nabagno

Oj Nabagło , Nabagło – znając Cię wiem ze nie potrafisz poprawnie sformułować prostego zdania a co dopiero napisać taki artykuł . Myślę że Rada Nadzorcza WPWiK wyjaśni kto napisał i opłacił zamieszczenie tego artykułu w gazecie . Dałeś się chłopie w manipulować w rozgrywki miernych polityków i pewnie za to bekniesz , a wstyd pozostanie. Gdybyś był człowiekiem honoru to masz szansę na opublikowanie prawdy.

odbiorca wody
odbiorca wody

Problem polega na tym że nie ma konkurencji i jest monopol a monopol oznacza dowolne dyktowanie cen i drożyznę 😆 Na przykład prąd można kupić u różnych dostawców taniej…a wodę można w Olkuszu kupić tylko w Olkuskich wodociągach 😆 Poza tym istnieje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów….czy on nie może nic zrobić?Dlaczego nie mogę kupić tej tańszej wody Miechowskiej albo wody w konkurencyjnej uczciwej cenie? Dlaczego ja jako konsument muszę płacić 3 razy drożej niż w Miechowie? 😆 Czym różni się ta olkuska woda od tej miechowskiej? Skład wody jest pewnie ten sam a cena 3 razy wyższa 😀 😀… Czytaj więcej »

P X T
P X T

Nadużywanie emotek świadczy o niezrównoważeniu psychicznym.