Od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. rolnicy, którzy zakupili i wysiali materiał siewny kwalifikowany będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:
• zboża: pszenica zwyczajna, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies;
• rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, wyka siewna;
• ziemniak;
•  mieszanki zbożowe i pastewne (sporządzone z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2011 do 15 czerwca 2012r., z zachowaniem minimalnych norm wysiewu dla każdego gatunku rośliny uprawnej.

O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni (w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności), którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Należy pamiętać, że bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 7500 EUR dla producenta rolnego w okresie trzech lat obrotowych.

Producent rolny, aby ubiegać się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Materiał siewny znajdujący się w obrocie powinien być w zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety przedsiębiorców. Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, numer partii materiału siewnego oraz data sprzedaży.

Szczegółowe „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz aktualny wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie – obowiązujące  w 2012 r. – zostaną opublikowane na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl przed rozpoczęciem terminu składania wniosków.

Należy pamiętać, aby wniosek został złożony:
• w obowiązującym terminie składania wniosków,
• na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
• po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze