Gdyby nie trwająca pandemia nowy, specjalistyczny ośrodek wsparcia osób niepełnosprawnych w Kluczach działałby już pełną parą. Otwarta 2 marca placówka po 10 dniach została unieruchomiona przez niezależne okoliczności, ale wspaniale przygotowane wnętrza i wykwalifikowany personel z niecierpliwośćią czekają na złagodzenie restrykcji i na podopiecznych.

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach to miejsce, gdzie wielospecjalistyczną opiekę znajdą osoby niepełnosprawne lub wykazujące dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym. Na potrzeby placówki został zmodernizowany i przystosowany do potrzeb specjalnych trzykondygnacyjny budynek po byłym Zespole Szkół w Kluczach (Osada 15), który Gmina Klucze przekazała w 2015 roku w użyczenie Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu na okres 20 lat. W obiekcie, obok ośrodka pomocy dziennej, powstały też 4 mieszkania chronione dla łącznie 12 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

W Centrum realizowane będą profesjonalne i nowoczesne świadczenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach dwóch projektów tj. „Droga do samodzielności” oraz „Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży – Otwarte Drzwi”. Na realizację remontu budynku, jak i jego działalności PSONI Koło Wolbrom pozyskało ogromne środki zewnętrzne z różnych źródeł, które nie tylko pozwoliły przystosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych i go wyposażyć, ale także zapewnić finansowanie funkcjonowania ośrodka przez najbliższe 3 lata.

Projekt „Droga do samodzielności” ma na celu wzrost integracji oraz aktywności zawodowej i społecznej  osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wsparcie ich najbliższego otoczenia. Z pomocy może skorzystać 70 niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych z terenu powiatów olkuskiego, miechowskiego, chrzanowskiego i krakowskiego. Osoby objęte programem uzyskają kompleksowe wsparcie z szerokiego katalogu form pomocy, dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb, w tym z porad i wsparcia psychologicznego, motywacyjnego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Oprócz tego mogą liczyć na poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy prowadzące do uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji i nowych kompetencji, staże, usługi pośrednika pracy, pracę z trenerem zatrudnienia wspieranego i wsparcie o charakterze terapeutycznym w tym zakresie, a także na usługi zdrowotne.

Ważnym elementem integracji społecznej będzie realizacja wparcia w ramach funkcjonowania mieszkań chronionych wspomaganych. Projekt Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi” ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  niezależnego życia w środowisku lokalnym, zapewnienie usług zapobiegających odizolowaniu tych osób, zagwarantowanie stymulacji ich wszechstronnego rozwoju,  a także wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych oraz  stworzenie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych. Z tej oferty mogą skorzystać młodzi ludzie niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 2,5 do 18 r. życia zamieszkałe na terenie powiatu olkuskiego.

Ośrodek funkcjonuje w sposób adekwatny do potrzeb dzieci  i ich rodzin od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty przed południem – również w okresie wakacji czy ferii. Placówka wsparcia dziennego realizuje zajęcia w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla 72 podopiecznych oraz ich rodzin. Do realizacji zadań w ramach projektu zatrudniono wykwalifikowaną kadrę tj.  psychologów, wychowawców, opiekunów, animatorów, fizjoterapeutów, logopedę, trenera zatrudnienia wspieranego.

Stowarzyszenie prowadzi cykliczne nabory do prowadzonych w Kluczach projektów, a informacje o naborach dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz Facebooku.

Zdj. Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach

**

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu zakończyło realizację projektu „Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja odbiorowa podpisała w dniu 27.02.2020r. protokół odbioru końcowego p.n. „Przebudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach”.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 6 568 159,00 zł

Dofinansowanie RPO WM : 4 656 896,15 zł, w tym: współfinansowanie z UE 4 035 976,66 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 620 919,49 zł. Wkład własny, refundowany ze środków PFRON  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E: 1 241 838,97 zł.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu zakończyło też realizację zadania publicznego pod tytułem “Adaptacja części budynku na cztery mieszkania chronione w miejscowości Klucze”. Zadanie zostało współfinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Kluczę od Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju sieci mieszkań chronionych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” oraz ze środków pozyskanych przez PSONI Koło w Wolbromiu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt zadania publicznego: 490 770,00 zł

Dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju sieci mieszkań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem”: 343 412,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego: 147 176,60 zł

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze