sesja Kopiowanie

Korzystanie przez samorządy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest warunkowane posiadaniem przez nie dokumentu zwanego Strategią Rozwoju. Gmina Wolbrom nad opracowaniem nowego dokumentu na lata 2016-2025 pracowała już od kilku miesięcy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dokument został jednomyślnie przyjęty.

„Strategia Rozwoju Gminy Wolbrom na lata 2016-2025” będzie stanowiła podstawę działania samorządu, w tym planowanych programów i przedsięwzięć, a także polityki przestrzennej, jest to bowiem jedna z podstaw dla sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Strategia nie jest szczegółowym wyliczeniem zamierzeń planowanych do realizacji w gminie z podanymi terminami i kosztami, a jedynie sprecyzowaniem ogólnych kierunków rozwoju, z analizą potrzeb, celów strategicznych i pośrednich oraz określeniem słabych i mocnych stron gminy.

Ostateczne opracowanie, którego dokonała Firma ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Bochnia kosztem 17 712 zł, poprzedziły trwające od października warsztaty strategiczne z udziałem liderów lokalnej społeczności, w tym radnych Rady Miejskiej w Wolbromiu oraz konsultacje społeczne, w których udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy gminy. Nie można powiedzieć, że konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, ale opinie społeczne, które zostały zgłoszone wzięto pod uwagę. Przyjęta przez radnych nowa Strategia gminy Wolbrom obejmuje koncepcje funkcjonowania jej na najbliższe lata. Wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za kluczowe,  z punktu widzenia poprawy życia mieszkańców. Obejmuje też zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej, konkurencyjności podmiotów oraz stwarzanie warunków stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy.

Gmina Wolbrom w Strategii została przedstawiona jako jednostka samorządu terytorialnego, która wykorzystując potencjał związany z położeniem geograficznym i atrakcyjnością dla osadnictwa, miałaby stać się miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować i inwestować, a także wypoczywać. Ma być miejscem nowoczesnym, oferującym dobre warunki zamieszkiwania, gdzie dba się o rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w sferze produkcyjnej, usług oraz sektorze rolnym, z największym w regionie centrum handlowo-przemysłowym oraz rozwiniętą ofertą rekreacyjno-turystyczną.

Dokument został podzielony na poszczególne obszary strategiczne. W pierwszym omówiono cele związane z rozwojem infrastruktury i ochroną środowiska, drugi dotyczy przedsiębiorczości i rynku pracy, trzeci – polityki społecznej, zdrowia i edukacji i ostatni – rozwoju lokalnego potencjału turystycznego. Wśród najważniejszych zadań jakie wskazali i postawili sobie do realizacji twórcy Strategii znalazły się: budowa południowej obwodnicy Wolbromia, remont i modernizacja sieci drogowej  oraz rozbudowa sieci oświetleniowej dla dróg na terenie gminy.

Za bardzo istotne uznano także kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, w tym modernizacja istniejącej przestarzałej  oczyszczalni ścieków w Wolbromiu, rozbudowę sieci kanalizacyjnej na obszarach dotąd nieskanalizowanych oraz wymianę starej, awaryjnej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, a także budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonej zabudowy. Planowana jest również rozbudowa sieci gazowej oraz sieci teletechnicznej.

Do strategicznych zadań na przyszłość zaliczono wyzwania ekologiczne: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i zagospodarowanie odpadów,  ekologicznie bezpieczną i efektywną gospodarkę odpadami i szeroko pojęte działania  związane z lokalnym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, np. budowę alternatywnej ekologicznej elektrociepłowni oraz wsparcie dla indywidualnych działań mieszkańców w zakresie wymiany domowych instalacji cieplnych na bardziej ekologiczne i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

W kwestii rozwoju i uatrakcyjnienia gminy na potrzeby obecnych i przyszłych inwestorów gmina planuje rozwój i poszerzenie terenów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonującej od kilku lat podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego, ale także – jako ukłon w stronę producentów rolnych – rozwój infrastruktury związanej z handlem płodami rolnymi na miejskim targowisku. W celu ułatwienia życia obecnym mieszkańcom, a także uatrakcyjnienia swoich terenów dla mieszkańców nowych gmina zamierza wspierać rozwój placówek świadczących usługi zdrowotne, np. poprzez rozbudowę budynku lokalnej przychodni przy ul. Skalskiej w Wolbromiu oraz sprzyjać poprawie warunków lokalowych i poszerzaniu zakresu udzielanych usług medycznych. Ważnym zadaniem ma być także pomoc w rozbudowie ośrodka w Lgocie Wolbromskiej na potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Za istotne uznano też w Strategii rozwijanie i rozbudowę bazy lokalowej i technicznej placówek oświatowych i budowę żłobka, którego nie ma dotąd w Wolbromiu. Gmina chce także rozwijać bazę sportowo rekreacyjną i udogodnienia dla mieszkańców, m. in. rewitalizować miejski park i tworzyć nowe tereny zielone, budować ścieżki rowerowe i wytyczać piesze i konne szklaki turystyczne.

Ocena stanu obecnego i plany zawarte w Strategii Gminy Wolbrom na lata 2016 – 2025” wydają się dość oczywiste, a kierunki działania przewidywalne. Potencjał gminy jest duży, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę dobry stan lokalnej gospodarki, dobrze prosperujące firmy i, co ważne dla samorządu, minimalny, choć od roku rosnący, stan zadłużenia gminy w porównaniu z innymi jednostkami samorządowymi w powiecie, ale i w całej Polsce.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze