adwokat

Ostatni dzień tego roku jest ostatnim dniem kadencji ławników. Najpóźniej w październiku rady gmin wybiorą nowych ławników na czteroletnią kadencję. Kto może pełnić tę funkcję?

Nowa kadencja obejmie lata 2016 – 2019. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015 roku.

Kto może zostać ławnikiem? Osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ma ukończone 30 lat, ale nie więcej niż 70; jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; posiada co najmniej średnie wykształcenie; stan zdrowia pozwala jej na wykonywanie obowiązków ławnika.

Funkcji ławnika nie mogą pełnić: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; adwokaci i aplikanci adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchowni; żołnierze w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusze Służby Więziennej; radni gminy, powiatu i województwa.

Aby zgłosić kandydata na ławnika należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do karty należy dołączyć niezbędne dokumenty: informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Konieczne jest także złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być wystawione z datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Gdy kandydata zgłasza grupa obywateli, niezbędna jest imienna lista zgłaszających (z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób).

Karty zgłoszeń kandydatów z gminy Olkusz i wymagane dokumenty można składać w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz (pokój 227), od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00. Stosowne ogłoszenia dotyczące wyboru ławników z pozostałych gmin powinny zostać opublikowane w ciągu najbliższych tygodni w Biuletynach Informacji Publicznej.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
O_o
O_o
9 lat temu

Zgodnie z tym co piszą w linku poniżej za każde z 12 w roku wezwanie do sądu należy się 60 zł. (60×12=720zł).

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/czy-oplaca-sie-byc-lawnikiem

wsad
wsad
9 lat temu

Już nie długo poznamy tych orłów na ławników. ile płacą.