herb olkusza

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
W reakcji na roszczenia firm oraz instytucji, stanowiące poważne obciążenie dla budżetu Gminy Olkusz, zleciłem przeprowadzenie audytu wewnętrznego trzech zadań: budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, zagospodarowania wzgórza zamkowego w Rabsztynie oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz.

Głęboko wierząc w to, że przejrzystość wydatkowania środków publicznych jest podstawą funkcjonowania samorządu, decyduję się opublikować podsumowanie zebranych informacji. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć o wydatkach, które Gmina Olkusz ponosi lub może ponieść, nawet jeśli są one efektem wyroków sądowych dotyczących inwestycji prowadzonych lata temu. Niestety, te środki nie przynoszą Mieszkańcom naszej Gminy poprawy komfortu życia, a konieczność ich wydatkowania jest pokłosiem niewystarczającego nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami.

„Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu”

Wartość wszystkich prac, realizowanych w latach 2009-2014 w ramach tego projektu, to 6.163.677,42 zł brutto. Pierwszy wykonawca prac, tj. DOM-STYL DEVELOPER Sp. z o.o., sp. kom., zrealizował zakres robót o wartości 2.522.765,73 zł, po czym, z uwagi na liczne zaniedbania wykonawcy, umowa z nim została rozwiązana. Pozostałą kwotę (3.640.911,69 zł) Gmina Olkusz wypłaciła m.in. kolejnym wykonawcom za przygotowanie projektu technicznego, za nadzór autorski i  inwestorski, wyposażenie przedszkola, wykonanie przyłączy: wodociągowego, gazowego i  energetycznego.
Na podstawie wyroków sądowych, Gmina Olkusz zmuszona była jednak do zapłaty podwykonawcom następujących kwot:

  • ZECHIK Sp. z o.o.- 60.467,20 zł;
  • MAREL Sp. z o.o. -198.015,15 zł;
  • Tomasz Kowalski – 56.095,77 zł.

Ogółem zapłacono podwykonawcom 314.578,12 zł. Jest to powtórna zapłata za roboty, za które zapłatę otrzymał pierwszy wykonawca robót, tj. DOM STYL DEVELOPER sp. z o.o., sp. kom., nie wypłacając jednocześnie wynagrodzeń swoim podwykonawcom.

Możliwe było częściowe odzyskanie poniesionych środków, w wyniku naliczenia kary umownej za  odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, tj. DOM STYL DEVELOPER sp. z o.o., sp. kom., który nie realizował na bieżąco podjętych prac. Z tego tytułu Gmina Olkusz odzyskała 253.772,59 zł.

W ramach zadania budowy przedszkola, prowadzone są jeszcze dwie sprawy. Gmina Olkusz stara się w ich toku odzyskać część poniesionych wydatków:

  • 232.295,11 zł – jest to kwota z tytułu wskazanej powyżej solidarnej zapłaty podwykonawcom, którą Gmina Olkusz liczy odzyskać od spółki DOM STYL DEVELOPMENT – następcy prawnego pierwszego wykonawcy, który ogłosił upadłość,
  • W wyniku naliczenia kary umownej za nieterminowe usunięcie usterek na obiekcie przedszkola, egzekwowanej od PBW Lesław Gil (ostatni wykonawca robót budowlanych) – 19.802,85 zł.

„Zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Rabsztynie”

Wartość tego zadania, realizowanego w latach 2012-2014, wynosi 3.208.700,13 zł. Pierwszy wykonawca prac, tj. Radosław Drozdowicz DR-BUD, zrealizował zakres robót o wartości 1.282.307,61 zł. Na podstawie wyroków sądów, Gmina Olkusz zmuszona została do zapłaty podwykonawcy, tj.  Zygmunt Włodarczyk PPUH WŁOMEX, dodatkowych należności w wysokości 195.197,05 zł. Generalny wykonawca, również w tym wypadku, nie wypłacał bieżącego wynagrodzenia swojemu podwykonawcy.

Po rozwiązaniu umowy z pierwszym wykonawcą, dalsze prace realizowała firma Zygmunt Włodarczyk PPUH WŁOMEX , wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Na pozostałą wartość prac – 1.926.392,52 zł. – składają się roboty budowlane wykonane przez PPUH WŁOMEX oraz opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, opłaty przyłączeniowe itp.

Z uwagi na postępujące opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia przez drugiego wykonawcę, możliwe było odzyskanie przez Gminę Olkusz kwoty 27.144,39 zł tytułem kar umownych.

Nadal prowadzone są dwie sprawy, które stanowią szansę na odzyskanie kolejnych poniesionych przez Gminę Olkusz nakładów finansowych:

  • Odzyskanie kary umownej za odstąpienie od umowy, które egzekwowane jest od Generali TU SA, z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 114.597,60 zł,
  • Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego DR-BUD Radosław Drozdowicz – 155.890,44 zł – roszczenie Gminy Olkusz wynika z solidarnej zapłaty inwestora wobec wykonawcy.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz”

Wartość tego zadania, realizowanego w latach 2009-2013, wynosi 2.962.101,13 zł. Gmina uzyskała na ten projekt dofinansowanie w wysokości 2.925.501,13 zł. Pojawiło się zagrożenie, że Gmina Olkusz będzie zmuszona zwrócić Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) część kwoty dofinansowania w wysokości 430.312,20 zł, uznanej za wydatek niekwalifikowany. Już teraz intensywnie pracuję nad tym, aby zwrot ten nie był konieczny.

Podsumowując, głównym powodem powstałych obciążeń był brak należytego nadzoru przy realizacji zadań, a także przepisy obowiązującego prawa. W przypadku zadań inwestycyjnych prawo daje możliwość podwykonawcom dochodzenia wynagrodzenia nie tylko od wykonawcy, ale także od zamawiającego, zaś w przypadku projektu unijnego przepisy nie do końca precyzują zapisy dotyczące kwalifikalności wydatków.

Zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, z którym umowa została zatwierdzona przez zamawiającego. Jeśli zatem wykonawca nie uiścił na rzecz podwykonawcy stosownego wynagrodzenia, podwykonawca mógł domagać się zapłaty nie tylko od wykonawcy, ale też od zamawiającego. Tak też stało się w  omawianych przypadkach zakończonych wyrokami sądu. Obciążenia z tego tytułu przekładają się na pogorszenie sytuacji finansowej Gminy oraz mogą zwiększyć ryzyko utraty płynności finansowej.

Ogółem, podwykonawcom, w ramach podwójnych płatności, Gmina Olkusz przekazała kwotę 509.775,17 zł. Nadal istnieje ryzyko, że konieczny będzie zwrot 430.312,20 zł unijnej dotacji, choć dokładam wszelkich starań, aby tak się nie stało.

Do chwili obecnej udało się pozyskać łącznie 280.916,98 zł z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy budowy przedszkola (253.772,59 zł) oraz za nieterminowe wykonanie robót w  ramach zagospodarowania wzgórza zamkowego w Rabsztynie (27.144,39 zł). Dokładam wszelkich starań, aby odzyskać środki należne z gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie umowy oraz z  solidarnej zapłaty od wykonawców.

Zapewniam Mieszkańców Gminy, że, współpracując z wydziałami merytorycznymi Urzędu, zrobię wszystko, aby wykorzystać możliwe szanse oraz konsekwentnie będę dążył do jak najmniejszego obciążenia budżetu i zapobiegania, aby podobne sytuacje, wynikające z braku należytego nadzoru, nie powtórzyły się.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik
{jcomments off}

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze