Szanowni Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego !!!

Od czerwcowej sesji Rady Powiatu w Olkuszu, na której dyrektor spółki Nowy Szpital w Olkuszu miał przedstawić informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala za 6 miesięcy br., tj. od  jego sprywatyzowania, w wielu środowiskach trwa dyskusja, czy dyrektor miał obowiązek przedstawić taką informację radnym i odpowiedzieć na ich pytania, w sprawie wydatków szpitala na konsultacje, doradztwo, zakup leków itp.

Z §3 pkt. 3 Umowy o współpracy, zawartej w dniu 31. 07. 2009 r. pomiędzy Powiatem Olkuskim a Spółką Know How i Spółką Grupa Nowy Szpital ze  Szczecina wynika, że Spółki te zobowiązują się do zapewnienia Powiatowi Olkuskiemu stałej i bieżącej informacji dotyczącej działalności Spółki i NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.  Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy radni przegłosowali mój wniosek, o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego sytuacji ekonomicznej Spółki Nowy Szpital w Olkuszu, za 6 miesięcy br., gdyż była by to pierwsza taka informacja w tym roku, to dyrektor winien taką informacje radnym przedstawić. 

Czy dyrektor mógł zasłaniać się tajemnicą Spółki – według mnie nie, dlatego, że :

Art. 61. ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi : Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Tryb udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP określa ustawa o dostępie do informacji publicznej .
W omawianej sytuacji nie można pominąć faktu, że NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu jak i Spółka Nowy Szpital w Olkuszu, są jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania mieszczące się w zakresie zadań publicznych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do  udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne niż publiczne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Zgodnie z ust 3 tego artykułu, wskazane podmioty są obowiązane do udostępniania informacji publicznej. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu obywatelowi i nie jest uzależnione od posiadania interesu prawnego lub faktycznego w sprawie. Należy jednak wskazać, że art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadza pojęcie informacji publicznej przetworzonej. Informacja taka jest udostępniona tylko w zakresie szczególnie istotnym dla interesu publicznego, przy czym istnienie tego interesu, powinien wykazać wnioskodawca.
Ja na tej sesji chciałem uzyskać odpowiedzi na pytania jaki jest wynik finansowy Spółki oraz jakie są  koszty zakupu leków i koszty na doradztwo i konsultacje, które ponosi szpital. Jako radny pytanie zadawałem w interesie publicznym, gdyż docierały do mnie informacje, że szpital wydaje więcej środków publicznych na konsultacje i doradztwo  niż na zakup leków, po wprowadzeniu limitów, na leczenie mieszkańców naszego powiatu.
Skoro Spółka Nowy Szpital i NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, wykonuje w imieniu powiatu zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia – prawie w 100 % ze  środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, to zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i  art. 61 Konstytucji RP, każdemu obywatelowi,  nie tylko radnemu na sesji, ma obowiązek udzielić takich informacji. 

„…Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onego usprawiedliwić winien.”*

Jan Orkisz
Radny Rady Powiatu w Olkuszu

* Cytat z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Dembowskiego, wystosowanego w związku z pracami przygotowawczymi do dekretu z 14 grudnia 1808 roku o Głównej Izbie Obrachunkowej.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze