Gmina Wolbrom

Mieszkańcy Gminy Wolbrom i inwestorzy, którzy chcą rozpocząć budowę na terenie naszej gminy mogą posługiwać się aktualnym, prawomocnym, opublikowanym, obowiązującym MPZP, przyjętym przez Radę Miejską w Wolbromiu uchwałą nr XXI/209/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom – informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu w związku z wątpliwościami zgłoszonymi do naszej redakcji w tej sprawie.

Mieszkańców zaniepokoiła skomplikowanie brzmiąca dla niewtajemniczonych informacja o odrzuceniu 16 grudnia 2020 r. skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożonej przez Gminę Wolbrom w sprawie wyroku z 9 maja 2019 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, stwierdzającym nieważność uchwały nr XX/186/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z 25 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom” w całości oraz stwierdzający  niezgodność z prawem uchwały nr XXXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z 25 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom” z powództwa prywatnego…

Rzecz w tym, że obie – obecnie wycofane z obrotu prawnego czyli nieważne uchwały – stanowiły m.in. podstawę prawną do przyjęcia nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który Rada Miejska w Wolbromiu uchwaliła 28 maja 2020 r.  W tej sytuacji pojawiła się wątpliwość laika czy zdelegalizowana przez sąd podstawa prawna uchwały nie grozi w konsekwencji uchyleniem tego aktu prawa miejscowego, co mogłoby (?) np. utrudnić rozpoczęcie nowych  inwestycji budowlanych lub spowodować cofnięcie zmian w przeznaczeniu konkretnych działek, np. tereny rolnicze, przekształcone na inwestycyjne, pozostaną rolne, itp. Jak wynika z odpowiedzi na przesłane przez nas pytanie w tej sprawie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomieja Żurka – inwestorzy mogą spać spokojnie! Jak informuje przewodniczący: uchwała nr XXI/209/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, mimo zgłaszanych wątpliwości jest ważna.

Informację tę potwierdza opinia nadesłana przez nadzór prawny wojewody: Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wiąże dopóty, dopóki nie zostanie w sposób zgodny z przepisami prawa wyeliminowany z obrotu prawnego, np. poprzez stwierdzenie nieważności aktem nadzoru wojewody bądź wyrokiem sądu, bądź poprzez wejście w życie nowego planu (w tym ostatnim przypadku, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu). Prawomocne stwierdzenie przez sąd niezgodności z prawem uchwały w sprawie zmiany studium (czy też stwierdzenie nieważności zmiany studium), z ustaleniami którego to studium badany był fakt nienaruszalności jego ustaleń przez projektowany plan miejscowy, dokonane po dacie uchwalenia tego planu miejscowego, nie stanowi samoistnej przyczyny zaprzestania obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie powoduje jego automatycznej delegalizacji.

Krótko rzecz ujmując, przepis prawny mówi (rzeczywiście trochę wbrew prostej logice), że jeżeli nadzór wojewody lub prawomocny wyrok sądu uchwały o przyjęciu zmian w MPZP nie zdelegalizują, to uchwała wciąż obowiązuje, i tak jest w przypadku uchwały, o której mówimy.

Czy, wobec istniejących kontrowersji, są planowane takie działania? To dopiero się okaże. Pewne jest, że od tej decyzji wiele zależy.

Dość kuriozalne jest natomiast to, że „szeregowi” radni, zasiadający w Radzie Miejskiej w Wolbromiu – jak twierdzą – w ogóle nie zdawali sobie sprawy z jednak dość ryzykownych działań Gminy, która skorzystała w zakresie uchwalania zmian w MPZP z kruczków prawnych i luki, wynikającej z przewidywalnych, przedłużających się sądowych procedur.

– Otrzymując projekty uchwał, przyjmujemy, że są one przygotowane profesjonalnie i w sposób rzetelny, bez niedomówień i wątpliwości różnej natury. Dlatego jestem zaskoczony zaistniałą sytuacją  – skomentował sprawę radny Radosław Kuś. – W przypadku uzgodnień MPZP pojawiło się wiele uwag i wątpliwości. W wyniku jego wyłożenia do publicznego wglądu łącznie zgłoszonych zostało 346 uwag, z czego tylko 36 zostało uwzględnionych w całości. Gdyby władze gminy uznały za słuszny nasz postulat dotyczący m. in. możliwości aktywnego udziału radnych w procesie planistycznym, mielibyśmy większą wiedzę na temat planu, możliwość lepszej identyfikacji potrzeb mieszkańców, co pozwalałoby efektywniej wypracować kompromisowe rozwiązania, a także uniknąć wielu niedomówień i nieporozumień. Obecna sytuacja naraża organy gminy na kompromitację oraz utratę społecznego zaufania w zakresie działań samorządu – ocenia radny Kuś.

Bartłomiej Żurek zauważa, że cała procedura planistyczna jest długotrwała i jawna, w związku z czym każdy zainteresowany może swobodnie uzyskać informacje na jej temat. Podkreśla również, że przyjęcie w maju ubiegłego roku długo oczekiwanego MPZP spotkało się z dużą aprobatą mieszkańców gminy Wolbrom. Nie brakuje jednak osób niezadowolonych, których wnioski o zmianę w MPZP zostały uwzględnione, mimo iż, jak twierdzą, nie było ku temu obiektywnych przeszkód.

Przewodniczący informuje również, że na tej samej sesji, podczas której podjęto problematyczną uchwałę o przyjęciu zmian w MPZP, od razu rozpoczęto procedurę opracowania kolejnej zmiany planu, rozpoczynającą się od przygotowania nowelizacji studium. 28 maja 2020 r. przyjęta została bowiem uchwała nr XXI/210/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, zmieniona 27 sierpnia 2020 roku kolejną uchwałą nr XXIV/245/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom dla Miasta Wolbrom oraz sołectw: Zabagnie, Gołaczewy, Lgota Wolbromska, Dłużec, Kaliś. Procedowanie zmian studium dla pozostałych sołectw Gminy Wolbrom – jak zapewnia przewodniczący Żurek – ma rozpocząć się niebawem, a po uchwaleniu zmian studium niezwłocznie zostanie wszczęta procedura zmiany MPZP.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o