Klucze

Gmina Klucze prowadzi obecnie konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy obwodnicy w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 791. Inwestycja miałaby w przyszłości ograniczyć ruch samochodów ciężarowych i zwiększyć bezpieczeństwo w centrum miejscowości. Jak przy większości tego typu projektów bywa, pojawiła się grupa mieszkańców przeciwna budowie traktu. W petycji, pod którą zbierają podpisy, podnoszone są głównie kwestie ochrony środowiska naturalnego.

Od połowy maja w gminie Klucze trwają konsultacje społeczne w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791”. Postępowanie wszczęto na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Mieszkańcy gminy mogą zapoznać się z dokumentacją projektu zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kluczach. Dokumenty są również wyłożone do wglądu w siedzibie urzędu.

W ramach prowadzonego postępowania istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do 13 czerwca 2021 r.  Można to zrobić w formie pisemnej, ustnie ze wpisem do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: klucze@gmina-klucze.pl

Założenia projektu

Przedmiotem postępowania jest budowa obwodnicy o długości ponad 2,7 km. Na potrzeby realizacji inwestycji zakłada się zajęcie terenu o powierzchni ok. 15,7 ha. Jej celem jest ograniczenie ruchu w centrum Klucz oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres prac obejmować ma m.in.: budowę drogi wojewódzkiej, skrzyżowań i zjazdów, przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej, budowę miejsca do ważenia pojazdów oraz wycinkę drzew i krzewów.

Teren inwestycji znajduje się pomiędzy obszarem zabudowanym miejscowości Klucz a Pustynią Błędowską. Jak czytamy w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, projektowana droga przebiegać będzie przez tereny leśne, nie wchodząc w kolizję z obszarem Pustyni. Początek drogi zlokalizowano w pobliżu zakładów Velvet Care, natomiast koniec – na skrzyżowaniu Drogi Wojewódzkiej nr 791 z Drogą Powiatową nr 1095K (ul. Bolesławska). Droga przebiegać będzie w większości w nowym, biologicznie czynnym terenie. Jedynie na skrzyżowaniu z DP 1095K będzie sąsiadować z zabudową mieszkaniową.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaproponowano trzy warianty przebiegu obwodnicy. Projektowana droga w każdym z wariantów posiada początek w rejonie papierni w Kluczach (Klucze – Osada), a koniec na skrzyżowaniu DW 791 z DP 1095K. Trasa drogi została dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu, w tym między innymi do zakresu występowania grądu (Wariant I i Wariant II wytrasowano poza obszarem grądu) oraz wymagań Lasów Państwowych w zakresie minimalnej szerokości pasa lasu pozostawionego do użytku (w obrębie zakładów papierniczych). W żadnym wariancie nie przewiduje się wyburzeń budynków mieszkalnych.

Zgodnie z informacjami podanymi w karcie informacyjnej, wody z planowanej obwodnicy odprowadzane będą głównie do przydrożnych bezodpływowych rowów, odcinkowo wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa. Nie przewiduje się realizacji urządzeń oczyszczających wody opadowe.

Kwestie środowiskowe

Planowana inwestycja będzie realizowana częściowo w granicy obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z otuliną oraz użytku ekologicznego Pustynia Błędowska – Po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji oraz posiadanych materiałów, biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia i jego możliwe oddziaływanie na przyrodę, wskazuje się na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – czytamy w opinii, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Krakowie.

Swoje zdanie na skutki planowanej inwestycji ma już grupa mieszkańców Klucz, która zbiera podpisy pod petycją do Wójta gminy oraz do Nadleśnictwa Olkusz. Ma ona stanowić przeciwko budowie obwodnicy przez – ich zdaniem – najatrakcyjniejsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze w Kluczach. – Obwodnica wpłynie znacząco na obszar wokół Pustyni Błędowskiej. Jest to dla nas, mieszkańców okolicznych terenów, jak i dla turystów z Polski i zagranicy, wariant nie do przyjęcia. Inwestycja znacznie wpłynie na degradację krajobrazu i przetnie płynnie przechodzące siedliska leśne okolic pustyni, stanowiąc zagrożenie dla zwierząt i powodując hałas na dużym terenie leśnym. Są to cenne obszary przyrodnicze, ale również miejsca pieszych wycieczek mieszkańców Klucz, jak i turystów – twierdzą autorzy petycji.

Ruch kołowy w centrum miejscowości

Aktywiści poddają również w wątpliwość kwestie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych i zwiększenia bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicy Bolesławskiej. – Choć budowa obwodnicy może doprowadzić częściowo do zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych na wspomnianym odcinku (poprzez transfer tych pojazdów w inne miejsce), to inwestycja ta nie będzie jednak skutecznym środkiem do poprawy bezpieczeństwa, albowiem na ulicy Bolesławskiej, w odniesieniu do pozostałych miejsc natężonego ruchu, nie dochodzi w sposób nadmierny do kolizji oraz wypadków drogowych – argumentują osoby zbierające podpisy.

Teza ta kontrastuje z opinią wydaną przez olkuski SANEPID. Instytucja ta stoi na stanowisku, że budowa obwodnicy spowoduje spadek natężenia ruchu na wszystkich odcinkach sąsiednich. – W głównej mierze zostanie odciążona DW 791, przebiegająca w stanie istniejącym przez miejscowość Klucze. Droga ta stanowi obecnie element podstawowego układu komunikacyjnego i dodatkowo z uwagi na występujący w północnej części projektowanej obwodnicy zakład produkcyjny Velvet Care S.A. charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych – czytamy w opinii wydanej w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu.

Według SANEPID-u, w obecnym stanie parametry techniczne istniejącej drogi, połączone z dużym natężeniem ruchu, stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i okolicznych mieszkańców. – Z uwagi na przejęcie przez obwodnicę ruchu tranzytowego, straci na znaczeniu konflikt nakładania się ruchu lokalnego i tranzytowego. Zwiększy się zaś komfort korzystania z istniejących dróg dla kierowców miejscowych, a także ograniczony zostanie ruch w centrum miejscowości Klucze oraz zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno dla uczestników ruchu, jak i pieszych – twierdzą urzędnicy.

Kto ma rację?

Warto przypomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce 8 lat temu, podczas drugiego etapu budowy olkuskiej obwodnicy. Wtedy również pojawiła się grupa mieszkańców, podnoszących szereg argumentów przeciwko realizacji tej inwestycji w proponowanym kształcie. W mieście organizowane były  protesty. Dziś z drogi tej korzystają setki olkuszan mieszkających na osiedlu Młodych i na Pakusce.

A jak będzie w tym przypadku? – Zwróciliśmy się z prośbą do władz Gminy Klucze o komentarz do tez, jakie stawiane są w treści petycji. W oczekiwaniu na odpowiedź zapraszamy naszych Czytelników do dyskusji! Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

fot.: Dokumentacja projektu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kuba C
3 lat temu

„Warto przypomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce 8 lat temu … ..Dziś z drogi tej korzystają setki olkuszan mieszkających na osiedlu Młodych i na Pakusce.”
Bardzo trafne porównanie – mieszkańcy protestowali przeciwko prowadzeniu obwodnicy przy samych blokach a nie przeciwko obwodnicy. Redaktor sugeruje, że Ci co protestowali powinni się 'obrazić’ i z niej nie korzystać – żart jakiś. Ale wracając do przytoczonej jako pozytywny przykład 'niedorobionej’ ob. Olkusza – ludzie prosili przynajmniej o bezpieczne przejście przy ul. Osieckiej i ul.Krasińskiego(na wysokości pętli autobusowej) – projektant i włodarz mieli to gdzieś – teraz mieszkańcy za własne z budżetu obywatelskiego mogą sobie takie przejścia zbudować – kolejny Olkuski drogowy absurd…..

Kuba C
3 lat temu
Odpowiedz do  Kuba C

Na koniec prośba by zawalczyć przynajmniej o to by studzienki kanalizacyjne były osadzone w jednej linii by dało się po nich jechać okrakiem bez slalomu – na równe z asfaltem i ciche osadzenie nie ma co u nas liczyć – patrz Olkusz obwodnica i ul. 20 straconych gdzie drogowcy uciszają studzienki pachołkami.