Trwa nabór do III edycji programu Małopolska Niania 2.0, realizowanego przez Województwo Małopolskie. Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do 3 lat.

Małopolska Niania 2.0 to projekt realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego mający za zadanie wspieranie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Skierowany jest on do rodziców, którzy chcą kontynuować zatrudnienie i zapewnić dziecku opiekę przez nianię.  – Projekt doskonale wpisuje się w potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy zakończeniem urlopu rodzicielskiego a rozpoczęciem opieki żłobkowej czy edukacji przedszkolnej – podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

O pomoc mogą ubiegać się rodziny z całej Małopolski, a w szczególności te, które zamieszkują gminy charakteryzujące się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki. „Małopolska Niania 2.0” polega na stworzeniu warunków do zatrudnienia niani – w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia opiekunki. W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają dofinansowanie do zatrudnienia niani przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Przewidziano dwie formy wsparcia: dopłatę w wysokości 1850 złotych miesięcznie lub 2600 złotych miesięcznie. Druga z form dotyczy rodzin w trudnej sytuacji finansowej (czyli spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł/osobę lub 1200 zł/osobę w przypadku rodziny, w której jedno z dzieci jest niepełnosprawne). Refundacja odbywa się tylko na podstawie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają faktycznie poniesione koszty.

Projekt jest dostępny także dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Obsługą programu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wnioski o przyznanie dofinansowanie można składać do 26 sierpnia w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowska 32, pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze