razem 10 lecie szkoly

Zapraszamy na kolejne spotkanie z ludźmi, których pasją jest działanie dla dobra innych, którzy swój wolny czas poświęcają na rzecz lokalnej społeczności. Dotacja przyznana w tym roku przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” stwarza możliwość i dobrą okazję do ich zaprezentowania. W tym odcinku cyklu „Pozytywnie aktywni olkuszanie” o Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Witeradów „Razem” opowie nam jego prezes Jadwiga Zbieg.

 

Kiedy powstało Stowarzyszenie „Razem” i skąd wziął się pomysł na taką organizację pozarządową akurat w Witeradowie?

Jadwiga Zbieg: Inspiracją do powołania organizacji była zapowiedź władz gminnych o likwidacji naszej szkoły. 28 członków – założycieli postanowiło w maju 2004 r. wziąć sprawę w swoje ręce i poprowadzić szkołę „po nowemu”, tzn. zarejestrować stowarzyszenie, a w jego statucie zapisać najważniejszy paragraf mówiący o prowadzeniu szkoły i oddziału przedszkolnego, ewentualnie pomocy i wspieraniu szkoły. Ostatecznie Publiczną Szkołę Podstawową w Witeradowie podjęła się prowadzić pani Zofia Tracz, a nasza organizacja pomaga jak może oraz wspiera inicjatywy Szkoły.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „Razem” zostało zarejestrowane przez KRS w dniu 01.09.2004 r. i otrzymało numer KRS 0000216240. Od lutego 2013 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Możemy przyjmować od podatników 1%, co znacznie powiększa nasze środki finansowe. Wcześniej jedynymi źródłami dochodu były składki członkowskie, dotacje na zadania zlecone i darowizny.
Aktualna liczba członków to 33 osoby, tylko 4 osoby pozostały z komitetu założycielskiego, czyli są w stowarzyszeniu od powstania po dziś dzień.

razem altana

Dodajmy, że pani Jadwiga Zbieg jest prezesem Stowarzyszenia „Razem” od samego początku istnienia tej organizacji do chwili obecnej. Na czym polega działalność Stowarzyszenia „Razem”, czym Państwo zajmujecie się na co dzień w tej społecznej aktywności?

J. Z.: Celem działania Stowarzyszenia według zapisów w Statucie jest:
1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowo-kulturalnego, społecznego i gospodarczego wsi Witeradów;
2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
3. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
4. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

razem festyn 2007

Wyżej wymienione cele są realizowane w następujących obszarach: oświata, edukacja, kultura, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.
Powyższe cele realizujemy poprzez:
1) wsparcie i pomoc w prowadzeniu Publicznej Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Witeradowie;
2) prowadzenie kursów edukacyjnych, np. informatycznych, językowych, warsztatów, szkoleń, seminariów i konferencji oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, m. in.: wyjazdy do teatru, opery, operetki, kina, muzeum, ogrodu botanicznego, prowadzenie klubów (np. seniora) oraz działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury (wydawnictwa, wystawy, muzea, święta państwowe, itp.);

razem wycieczka krakow 2010
4) promocję zdrowia, zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne, takie jak: pogadanki, szkolenia, kursy, zajęcia ogólno usprawniające;
5) upowszechnianie turystyki, sportu oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez organizowanie wycieczek turystycznych, zajęć sportowych, festynów i imprez plenerowych, wystaw i pokazów;
6) wspieranie bądź organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Witeradów, w szczególności doprowadzenie do powstania budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych;

razem festyn 2007 2

7) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, tj. wydawanie książek, ulotek, kalendarzy, itp.;
8) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi, takich jak: udzielanie wsparcia inicjatywom społecznym, doradztwo;
9) działania charytatywne, organizowanie pomocy finansowo-rzeczowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
10) działania służące ochronie środowiska naturalnego i przyrody poprzez szkolenia, konferencje, wycieczki, konkursy ekologiczne związane np. z sortowaniem i oddzielaniem surowców wtórnych, popularyzacje rolnictwa ekologicznego;

razem wycieczka do dinozatorlandu 2009

11) działania aktywizujące i integrujące lokalną wspólnotę- zebrania, konferencje, kluby, wspólne świętowanie, festyny;
12) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
13) promocję i organizację wolontariatu;
14) pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, środków pomocowych i gromadzenie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.
Z tego szerokiego zakresu działań preferujemy: upowszechnianie kultury, turystyki i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji, aktywizację i integrację mieszkańców Witeradowa, promocję zdrowego stylu życia, pomoc społeczną, charytatywną, współpracę z miejscową szkołą.

razem festyn 2008

Jakie wydarzenia z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia uważa Pani za najważniejsze, najbardziej wartościowe i warte przypomnienia?

J. Z.: W roku 2005 nasza młoda organizacja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno (gm. Krzeszowice), gdyż tam już wcześniej zlikwidowano szkołę podstawową i z tej samej przyczyny co u nas powstało stowarzyszenie. Połączył nas wspólny problem ale też korzystając z dotacji Województwa Małopolskiego opracowaliśmy program dla seniorów naszych miejscowości pn.: „Aktywne życie – to lepsze życie”. Były wspólne wycieczki, biesiady, wizyty i rewizyty połączone z wymianą doświadczeń. To był nasz pierwszy projekt, który ośmielił do tworzenia kolejnych. Było ich na przestrzeni 13 lat około 20. Niestety, z Rudnem nie udało się tej współpracy utrzymać na dłużej. Mam jednak zamiar odnowić kontakty i może coś znów zrobić razem.

razem wycieczka dolinki krakowskie
Warto też wspomnieć o corocznych festynach organizowanych wspólnie z sołtysem i szkołą. Jest to już tradycja, że mieszkańcy Witeradowa i okolicznych miejscowości odpoczywają i bawią się na szkolnym boisku żegnając lato i wakacje. Każda taka impreza ma niepowtarzalną nazwę (np. „Razem zdrowo, na sportowo”, „Jakże zdrowo by się żyło, gdyby nałogów nie było”, „W każdym wieku bądź aktywny człowieku”) i bogaty program adresowany dla wszystkich grup wiekowych. Są gry i zabawy dla najmłodszych, konkursy tematycznie związane z nazwą imprezy, pieczone ziemniaki i tańce przy muzyce na żywo.

razem festyn 2008 2

Trwałym dowodem naszych działań w sferze infrastruktury jest altana z grillem, którą zbudowaliśmy dzięki dofinansowaniu Województwa Małopolskiego i użyczeniu przez Gminę Olkusz części działki na tzw. skarpie. Altanę wyposażyliśmy w meble biesiadne, wokół posadziliśmy drzewa i krzewy zakupione ze zbiórki publicznej.
Mamy dalsze plany na zagospodarowanie działki – najbliższe to wybrukowanie otoczenia altany i wyrównanie terenu. W minionym roku z wpływów 1% (12 tyś. zł) pomogliśmy szkole wybrukować plac i alejki wokół budynku.

razem szlakiem orlich gniazd 2011 2

Od kilku lat wydajemy kalendarze promujące Witeradów (rodzimą florę i faunę oraz architekturę), do których mieszkańcy mają bardzo emocjonalny stosunek.
Wspólne, wieloletnie starania zarządu stowarzyszenia, sołtysa i byłego radnego gminnego o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej biegnącej przez wieś, doprowadziły do „radosnego finału” – mamy nową nawierzchnię drogi oraz chodnik, a także sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z obwodnicą, której pierwotnie nie zaplanowano.
Do wartościowych działań zaliczyć też trzeba pomoc finansowo-materialną na rzecz dwóch naszych mieszkańców poszkodowanych dotkliwie w wypadku samochodowym. Pieniądze z 1% i zbiórki publicznej przeznaczaliśmy przez cały 2016 rok głównie na ich leczenie i rehabilitację.

razem festyn 2014

Czy, a jeśli tak to z kim i w jaki sposób współpracujecie Państwo? Mam tu na myśli urzędy, instytucje, inne organizacje pozarządowe?

J. Z.: Przede wszystkim współpracujemy z dyrekcją naszej szkoły i sołtysem wsi Witeradów. Wspólnie organizujemy coroczne festyny integracyjne, spotkania noworoczne i inne okazjonalne imprezy, takie jak 90-lecie Szkoły Podstawowej i 10-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie. Występujemy do władz samorządowych w ważnych dla ogółu wsi sprawach i problemach. Angażujemy się w opracowywanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego. Korzystamy z zaproszeń na spotkania i konsultacje organizowane przez władze gminy i powiatu.
Od początku istnienia współpracujemy lub współpracowaliśmy z kilkoma Stowarzyszeniami z Gminy Olkusz: Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Olkuszu, Stowarzyszeniem Troks, a także z Gminy Krzeszowice tworząc i realizując wspólne projekty grantowe, wymieniając doświadczenia lub poszerzając wiedzę dotyczącą pracy w organizacji pozarządowej.

razem projekt dobrze byc razem 2010

Dlaczego warto włączyć się w działalność Stowarzyszenia „Razem”?

J. Z.: Razem możemy dużo więcej, to stara prawda, która nam przyświeca i zawarta jest w nazwie Stowarzyszenia. Gdyby więcej młodych mieszkańców Witeradowa zaangażowało się w działalność, to można by przymierzyć się do budowy obiektu wielofunkcyjnego (świetlicy), na którą istnieje już projekt architektoniczny. Pilną potrzebą jest wybudowanie sali gimnastycznej przy miejscowej szkole. Marzeniem prezesa jest opracowanie monografii Witeradowa, biografii osób, które przyczyniły się do rozwoju wsi. Na reaktywację czeka Klub Seniora. Do tego potrzebny jest jednak lider – osoba otwarta na działanie z grupą i mająca ciekawe pomysły na zagospodarowanie czasu wolnego seniorów.

Tego Państwu życzymy. Dziękuję za rozmowę.

razem projekt ekologia

Pełni są pozytywnej energii, potrafią wykorzystać ją na korzyść lokalnej społeczności, a mają też wiele planów na przyszłość. Bez wątpienia warto do nich dołączyć.

Dane kontaktowe:
Witeradów 394, 32-300 Olkusz
tel. 600 158 041
e-mail: stowarzyszenie.witeradow@gmail.com

razem szlakiem orlich gniazd 2011

Zachęcamy też do zapoznania się z projektem Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost”: http://pomost.rsm.olkusz.pl

Tekst: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu.
Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Witeradów „Razem”.

razem wycieczka ojcow 2011

razem wycieczka krakow 2010 3

razem wycieczka ojcow 2011 2

razem wycieczka krakow 2010 2

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze