Artykuł sponsorowany

Zrównoważona eksploatacja piasku na przykładzie Sibelco Poland – nad tym m.in. obradowali uczestnicy międzynarodowej konferencji pn. „Energia, Środowisko, Eksploatacja Kopalin-Zarządzanie i Zrównoważony Rozwój”. Wydarzenie odbyło się w dniach 6 – 9 czerwca w Rybniku, a 7 czerwca odbyła się wizyta studyjna w kopalni piasku w Bukownie.

Konferencja od kilku już lat jest miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk środowiska akademickiego i samorządowego, a także przedstawicieli i pracowników zakładów energetycznych i górniczych. Tegoroczne wydarzenie, organizowane po raz siódmy, poza szeregiem referatów i dyskusji składało się z ośmiu wyjazdów studyjnych, a jednym z miejsc, jakie odwiedzili uczestniczy konferencji był właśnie zakład Sibelco Poland w Bukownie.

Staramy się poprzez organizację tej konferencji promować praktyczne zastosowanie nauki w przemyśle. Za cel stawiamy sobie również pokazanie gospodarczych osiągnięć Polski, zwłaszcza południowego regionu śląska, a w tym roku dzięki wizycie w Bukownie także i woj. Małopolskiego. Jednocześnie dziękujemy za  przyjęcie i profesjonalne przedstawienie procesu wydobycia i przeróbki piasku – powiedział w trakcie wizyty Andrzej Sączek, Dyrektor Departamentu Wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Konferencja została zorganizowana przez Dyrekcję Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik. Patronat nad nią objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Kluczowy surowiec także w wymiarze regionu
Wizyta w Bukownie odbyła się pod hasłem „Zrównoważona eksploatacja piasku na przykładzie działania Sibelco Poland”. Pracownicy Zakładu przedstawili w jej trakcie, jaką metodą jest wydobywany surowiec oraz w których branżach polskiej gospodarki jest on wykorzystywany.

Właściwości fizykochemiczne udokumentowanego złoża piasków formierskich, z którymi mamy do czynienia na terenie naszego zakładu górniczego, powodują, że możemy go wykorzystywać w wielu kluczowych gałęziach gospodarki. Dotyczy to m.in. branży budowalnej, energetycznej czy odlewniczej – mówił Piotr Ślusarczyk, Kierownik Zakładu Sibelco Poland w Bukownie.

Z punktu widzenia funkcjonowania krajowej gospodarki piasek jest jednym z kluczowych surowców. 90% piasku wydobywanego w Bukownie jest sprzedawane firmom działającym w południowej części Polski. W sumie to ponad 20 przedsiębiorstw. Część z nich powstała albo rozwinęła swoją działalność dzięki funkcjonowaniu Zakładu w Bukownie.

Kluczem efektywność i bezpieczeństwo
Z uwagi na ekspercki charakter wizyty dużo uwagi uczestnicy poświęcili na kwestie związane z technologią stosowaną w przedsiębiorstwach wydobywczych takich jak Sibelco.

Piasek wydobywany poprzez mechaniczne urabianie złoża, przy użyciu jednonaczyniowych koparek podsiębiernych, po załadunku za pomocą transportu kołowego jest on przewożony drogami wewnętrznymi na teren zakładu przeróbczego. Tam jest poddawany procesowi hydroklasyfikacji, a więc dzielony ze względu na jego uziarnienie na poszczególne frakcje. Dalej jako produkt gotowy, piasek wędruje do naszych lokalnych odbiorców
– wyjaśnił Mateusz Rzemiński, Nadsztygar górniczy w Zakładzie Sibelco Poland w Bukownie.

Praca w zakładzie odbywa się w systemie trójzmianowym. Przy czym w godzinach nocnych, czyli od 22.00 do 6.00 nie są wykonywane żadne czynności i operacje technologiczne, związane z urabianiem kopaliny.

Przedsiębiorstwa wydobywcze w swojej działalności muszą optymalizować procesy wydobycia przy jak największej efektywności maszyn i wdrożonych rozwiązań technologicznych, przestrzegać wysokich norm bezpieczeństwa i zawsze kierować się troską o środowisko naturalne.

Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy. Wdrożyliśmy w tym zakresie wiele programów, dotyczą one zarówno naszych pracowników, jak również firm zewnętrznych czy naszych gości – wyjaśnił Paweł Kaczmarczyk, Kierownik ds. BHP w Zakładzie Sibelco Poland w Bukownie, dodając, że każdy kto przebywa na terenie zakładu zobligowany jest do przestrzegania tych samych reguł z myślą o swoim bezpieczeństwie i innych osób.

Chcemy, aby wszyscy czuli się u nas „jak w domu” i gwarantujemy, że przestrzeganie naszych zasad eliminuje lub znacznie ogranicza narażenie na występujące, na terenie każdego zakładu pracy, zagrożenia – podsumował Paweł Kaczmarczyk.

W ostatniej części wizyty w zakładzie w Bukownie uczestnicy rozmawiali na temat zrównoważonego rozwoju branży wydobywczej w kontekście rekultywacji. Proces ten oznacza przywracanie wartości przyrodniczych terenom, na których była prowadzona działalność człowieka. Można mówić o różnych kierunkach rekultywacji, w przypadku działalności Sibelco Poland to rekultywacja leśna.

Od początku do końca proces rekultywacji nadzorują służby leśne. Jak pokazują badania i analizy, eksploatacja surowców takich jak piasek nie zmniejsza, ani nie eliminuje powierzchni leśnej. Z praktyki wypracowanej przez Sibleco wynika, że tereny zrekultywowane odznaczają się nawet lepszymi warunkami glebowymi, siedliskowymi i wilgotnościowymi niż te przed eksploatacją – uzupełnił podczas wizyty Bartosz Doległo, Główny Geolog w Zakładzie Sibelco Poland w Bukownie.

Sibelco Poland